:: หน้าหลักอาคารมาตรฐาน ::

 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักอาคารและสิ่งก่อสร้างมาตรฐาน กองทัพเรือ
Home
Serch
Add
Edit
Delete
Login
 
          
ลำดับที่ ลักษณะอาคาร พื้นที่รวม ตร.ม. ราคาต่อ ตร.ม. ราคาอาคาร
00001 อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว ใหม่ 6,054.00 12,421.56 55,636,160.45
00002 อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว เดิม 6,297.91 10,000.00 49,820,331.51
00003 อาคารพักประทวน 32 ครอบครัว 2,608.00 11,681.95 25,747,018.85
00004 อาคารพักสัญญาบัตร 80 ครอบครัว 8,308.96 9,868.40 65,382,854.00
00005 อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) 3 ชั้น 24 ครอบครัว 2,070.90 14,336.00 23,832,280.80
00006 อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) 2 ชั้น 16 ครอบครัว 2,164.80 10,287.53 18,859,109.00
00007 อาคารพักนายทหารประทวนโสด NCOQ 22 ห้อง 1,345.28 12,612.00 12,005,288.59
00008 อาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 1,306.00 17,242.81 19,156,766.42
00009 อาคารพักแพทย์และพยาบาล 6,628.00 15,048.77 76,637,191.77
00010 บ้านพักระดับ 9 พล.ร.ต. 264.31 14,169.30 3,112,428.18
00011 บ้านพักระดับ 7-8 น.อ.- น.อ.พิเศษ 230.26 13,398.28 2,688,096.98
00012 บ้านแฝดระดับ น.ต. 288.10 8,352.40 2,036,731.74
00013 อาคาร บก.กรม 1,449.25 11,271.00 14,507,729.00
00014 อาคาร บก.พัน 886.56 10,995.00 8,352,846.00
00015 บก.ร้อย กราบทหาร 100-200 คน 2,063.24 11,295.17 18,253,787.59
00016 กราบพักทหาร 40 คน 275.30 10,389.30 2,520,962.48
00017 โรงเลี้ยงขนาด 500 คน 1,170.40 7,177.70 7,335,613.28
00018 โรงเลี้ยงขนาด 100 คน 297.00 9,735.07 2,380,224.86
00019 โรงเก็บพัสดุ 900.00 10,463.17 9,416,850.00
00020 โรงพละ 1,304.00 7,779.00 9,427,638.00
00021 อาคารเรียนรวม 2,978.12 10,943.45 24,637,655.00
00022 เสาธงราชนาวี 16 ม. 56.72 22,580.00 640,335.00
00023 โรงจอดรถแบบมีกระซับ 878.40 9,731.24 5,368,723.62
00024 หลังคาคลุมที่จอดรถ 160.00 3,467.79 277,423.00
00025 อาคาร บก.กองเรือ 4,054.00 11,828.00 40,443,592.00
 
 
Page : 1
 
ทีมงานการจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมอาคารและสิ่งก่อสร้างมาตรฐานกองทัพเรือ รวม   009255 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63