รายละเอียด
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบแจ้งเตือน ชย.ทร.
 
 
 
ดูงานโรงไฟฟ้าของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่วันอังคารที่ 20 มีนาคม 6 1
 
 
 
 
 
 
:: แจ้งเตือนในกลุ่ม ::
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ประชาสัมพันธ์ ชย.ทร.
ผู้บริหาร ชย.ทร.
PMQA
KM
ควบคุมภายใน
บริหารสัญญา
บริหารงานซ่อม
บริหารงานพิธี
แผนงาน ชย.ทร.
กองงานโยธา
กองงานไฟฟ้า
กองงานเครื่องกล
กองแผนฯ ชย.ทร.
กองวิทยาการ ชย.ทร.
กองกำลังพลและธุรการ ชย.ทร.
แจ้งเตือนทุกกลุ่ม (ถ้าต้องการให้แจ้งเตือนไปยังทุกกลุ่มให้ใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว)
กำหนดการ : 20 มี.ค. 61
เวลาแจ้งเตือน : ล่วงหน้า 1 วัน
:: รายละเอียด ::
พลเรือตรีอภินันท์ เพ็งศรีทอง
ตอบรับภายใน 16 มีนาคม 6 1 ที่น.อ. สมชาย ประสานศิลป์ โทร 081 174 8255
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 14 03 2018 : 07:32
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   07241    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60