รายละเอียด
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบแจ้งเตือน ชย.ทร.
 
 
 
ครบกำหนดส่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะอุทธรณ์คำพิพากษากรณีบริษัทซิโน- ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นยื่นฟ้องกองทัพเรืองานก่อสร้างอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ
 
 
 
กลุ่มที่ต้องการแจ้งเตือน
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองแผนและโครงการ ชย.ทร. กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. กองกำลังพลและธุรการ ชย.ทร.
กองการพัสดุ ชย.ทร. กองวิทยาการ ชย.ทร. กองออกแบบ ชย.ทร. กองงานโยธา ชย.ทร.
กองงานไฟฟ้า ชย.ทร. กองงานเครื่องกล ชย.ทร. แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร. แผนกการเงิน ชย.ทร.
ผู้บริหาร ชย.ทร. สำนักงาน ชย.ทร. ประชาสัมพันธ์ ชย.ทร. PMQA
KM ควบคุมภายใน บริหารสัญญา บริหารงานซ่อม
บริหารงานพิธี แผนงาน ชย.ทร. กผค & กอบ & กพสด แจ้งเตือนทุกกลุ่ม
       
 
 
แสดงในตารางกิจกรรมที่สำคัญ (เว็บไซต์ภายนอก เป็นข้อมูลสาธารณะ)
กำหนดการ : 19 มี.ค. 61
เวลาแจ้งเตือน : ล่วงหน้า 1 วัน
:: รายละเอียด ::
แผนกพระธรรมนูญพิจารณา
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 14 03 2018 : 07:28

count : 00005
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60