:: NPD PMQA 2564 ::
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
         
 
     
 
 
NPD PMQA 2564
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2562
 
 
PMQA หมวด 1 การนำองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
กรมช่างโยธาทหารเรือ ปี พ.ศ.2564
 
 
รายงานการพัฒนาองค์กร ชย.ทร. งป.65 (AR NPD PMQA65)
 
 
 
รายงานการพัฒนาองค์กร ชย.ทร. งป.66 (AR NPD PMQA66)
 
 
 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   02018   ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64