กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. (PMQA)
 
วิสัยทัศน์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา
ค่านิยม
ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ
RIGHTS
R = Right ถูกต้อง
I = Intime ทันเวลา
G = Growth มุ่งมั่นพัฒนา
H = Honest ซื่อตรง
T = Transparent โปร่งใส
S = Service Minded ใส่ใจบริการ
 
 
 
 
มีข้อมูล ทั้งหมด จำนวน 165 รายการ
    เลือกกลุ่มข้อมูลได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ หมวด
165
[1199]
Work Flow CP1-61 (งป. 2561) หมวด6
164
[1199]
Work Flow CP2-61 (งป. 2561) หมวด6
163
[1199]
Work Flow CP3-61 (งป. 2561) หมวด6
162
[1199]
Work Flow CP4-61 (งป. 2561) หมวด6
161
[1199]
Work Flow CP5-61 (งป. 2561) หมวด6
160
[1199]
แบบบรรยาย PMQA ชย.ทร. หมวด 6 งป.61 (2561) หมวด6
159
[1199]
ขออนุมัติรับรองคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ (2561) หมวด6
158
[1199]
Work flow CP 5 กำหนดตัวชี้วัด งป.61 (2561) หมวด6
157
[1199]
Work flow CP 4 กำหนดตัวชี้วัด งป.61 (2561) หมวด6
156
[1199]
Work flow CP 3 กำหนดตัวชี้วัด งป.61 (2561) หมวด6
155
[1199]
Work flow CP 2 ตัวชี้วัด งป.61 (2561) หมวด6
154
[1199]
Work flow CP1 ตัวชี้วัด งป.61 (2561) หมวด6
153
[1199]
CP5กระบวนการพัฒนากำลังพล (2561) หมวด6
152
[1199]
CP4กระบวนการจัดสถานที่ (2561) หมวด6
151
[1199]
CP3กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข (2561) หมวด6
150
[1199]
CP2กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร. (2561) หมวด6
149
[1199]
CP1กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร. (2561) หมวด6
148
[1199]
ตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลัก (2561) หมวด6
147
[0699]
การนำเสนอหมวด1/งป.61 หมวด1
146
[0799]
การรับทราบ และเผยแพร่นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด2
145
[0699]
การรับทราบ และเผยแพร่นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด1
144
[0199]
การรับทราบ และเผยแพร่นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อมูลกลาง
143
[1199]
กระบวนการหลักของ ชย.ทร. (PMQA6) หมวด6
142
[0199]
รับการตรวจประเมินผล (Site Visit) ประจำปี งป.๖๐ ข้อมูลกลาง
141
[1199]
WM5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร. หมวด6
140
[1199]
WM4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร. หมวด6
139
[1199]
WM3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
138
[1199]
WM2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
137
[1199]
WM1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
136
[1199]
CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพล ชย.ทร. หมวด6
135
[1199]
CP4 กระบวนการจัดสถานที่ ชย.ทร. หมวด6
134
[1199]
CP3 กระบวนการ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
133
[1199]
CP2 กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
132
[1199]
CP1 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร. หมวด6
131
[1199]
ขออนุมัติรับรองคู่มือปฏิบัติ ปรับปรุงครั้งที่ 3 หมวด6
130
[1199]
ผังกระบวนงานของ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60 หมวด6
129
[1199]
ตารางวิเคราะห์กระบวนการ ชย.ทร. 23 มิ.ย. 60 หมวด6
128
[0199]
ผลการตรวจเยี่ยม site visit PMQA นขต.ทร. ประจำปี งป.58 ข้อมูลกลาง
127
[0699]
LD6 ผลการตรวจสอบภายใน ชย.ทร.ปีงป.58 หมวด1
126
[0899]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ชย.ทร. หมวด3
125
[0199]
จดหมายเหตุกรมช่างโยธาทหารเรือ ข้อมูลกลาง
124
[0899]
CS5 ตัวอย่างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หมวด3
123
[0899]
CS0 สรุปผลการตรวจ PMQA หมวด 3 เมื่อปี 2557 หมวด3
122
[0899]
CS7 มาตรฐานหรือวิธีการให้บริการที่ได้จัดทำไว้ หมวด3
121
[0899]
CS6 การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด3
120
[0899]
CS5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร หมวด3
119
[0899]
CS4 การสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด3
118
[0899]
CS3 ระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หมวด3
117
[0899]
CS2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด3
116
[0899]
CS1 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด3
115
[0799]
SP7 แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ หมวด2
114
[0799]
SP6 รายละเอียดแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. หมวด2
113
[0699]
LD0 แผนการปรับปรุงลดช่องว่าง PMQA หมวด1 การนำองค์กร หมวด1
112
[0199]
ประเมินผลการปฏิบัติงานซ่อมทำสายโรงงานของ กรมช่างโยธาทหารเรือ(ความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ข้อมูลกลาง
111
[0199]
สรุปงาน กงค.ชย.ทร.รับเข้า-แล้วเสร็จ ตั้งแต่ งป.55-57 ข้อมูลกลาง
110
[0199]
ข้อมูลงานแล้วเสร็จ-งานค้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่อมทำสายโรงงาน ของ กงค.ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
109
[0999]
ขอให้ นขต.ชย.ทร.ขึ้นทะเบียน IP ADDRESS ในระบบลงทะเบียน IP ADDRESS ของ ชย.ทร. หมวด4
108
[0999]
ขออนุมัติติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ชย.ทร.(ระบบสารสนเทศสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน) หมวด4
107
[0999]
ขออนุมัติใช้ระบบสารสนเทศ ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ชย.ทร. หมวด4
106
[0999]
KM แผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งป.57 หมวด4
105
[0999]
KM คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ หมวด4
104
[0299]
คำสั่ง (เฉพาะ) คณะอนุกรรมการต่างๆ ชย.ทร. คำสั่ง
103
[0299]
คำสั่ง (เฉพาะ) คณะทำงานต่างๆ ชย.ทร. คำสั่ง
102
[0299]
คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๖ คำสั่ง
101
[0999]
KM ขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของ ทร. หมวด4
100
[0999]
KM ขออนุมัติ บรรยายพิเศษ เรื่องระเบียบ หลักการและวิธีการ จัดซื้อ-จัดจ้างงานพัสดุและก่อสร้าง หมวด4
099
[0999]
KM อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้ระบบติดตามงานตามแผนจัดซื้อ-จ้าง หมวด4
098
[0999]
ขออนุมัติใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศระบบติดตามงานตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้างฯ หมวด4
097
[0299]
คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ(มอบอำนาจ) คำสั่ง
096
[0199]
สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบาย จก.ชย.ทร. วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕๑๕ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
095
[0999]
KM ชย.ทร.จัดการอภิปราย เรื่อง ความรู้ในการจัดซื้อ-จ้างฯ หมวด4
094
[0999]
KM อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้ระบบติดตามงานตามแผนจัดซื้อ-จ้าง หมวด4
093
[0999]
KM จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบ หลักการและวิธีการ จัดซื้อ-จ้างพัสดุ ฯ หมวด4
092
[0999]
KM บรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กร ประจำปี งป.๕๗ หมวด4
091
[0199]
ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องการประกวดการกำหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ของกรมช่างโยธาทหารเรือ ข้อมูลกลาง
090
[0699]
อนุมัติแนวทางการปรับปรุง PMQA ของ ชย.ทร. หมวด ๑ การนำองค์กร และการประกวดวิสัยทัศน์ หมวด1
089
[0999]
คู่มือการบริหารจัดการแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (ชย.ทร.ถือเป็นแนวปฏิบัติ) หมวด4
088
[0999]
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ พ.ศ. 2558 (ชย.ทร.ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ) หมวด4
087
[0999]
ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2554 (ชย.ทร.ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ) หมวด4
086
[0799]
SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ แผน๔ปี แผน๑ปี หมวด2
085
[0799]
SP4 การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คนในองค์กร หมวด2
084
[0799]
SP4 การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คนในองค์กร หมวด2
083
[0799]
SP3 แผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล หมวด2
082
[0799]
SP2 ปัจจัยและข้อมูลที่นำมาวางแผน หมวด2
081
[0799]
SP1-I ความสอดคล้องของกลยุทธหลัก กับ ลักษณะสำคัญขององค์การ หมวด2
080
[0799]
SP1-L การปรับปรุงกระบวนการวางแผน หมวด2
079
[0799]
SP1-D การแสดงความเชื่อมโยงของแผนต่างๆ หมวด2
078
[0799]
SP1-A กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ แผน๔ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมวด2
077
[0799]
SP0 แผนยุทธศาสตร์ แผน4ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมวด2
076
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 PM4 เรื่อง แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หมวด6
075
[0699]
LD7 ตัวอย่างมาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ หรือมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ หมวด1
074
[0699]
LD7 มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ หรือมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ หมวด1
073
[0699]
LD6 การจัดวางระบบควบคุมภายใน หมวด1
072
[0699]
LD5 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) หมวด1
071
[0699]
LD4 การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ หมวด1
070
[0699]
LD3 แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ หมวด1
069
[0699]
LD2-D L I การทบทวน คำสั่ง/วิธีปฎิบัติ/แนวทางในการมอบอำนาจตัดสินใจ 1 หมวด1
068
[0999]
ระบบ IP Address กรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database) หมวด4
067
[0999]
ระบบบริหารงานตามแผนกรมช่างโยธาทหารเรือ(บริหารงบประมาณ) (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ มีระบบแจ้งเตือน) หมวด4
066
[0999]
ระบบดาวน์โหลดกรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
065
[0999]
ระบบประวัติการส่งอบรมกรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
064
[0999]
ระบบประวัตินักเรียนกรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
063
[0999]
ระบบห้องสมุดกรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
062
[0999]
ระบบงานสายโรงงานกรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
061
[0999]
ระบบงานธุรการ (งานหนังสือทั้งหมด ของ ชย.ทร.) (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ มีระบบแจ้งเตือน) หมวด4
060
[0999]
กระดานสนทนา กรมช่างโยธาทหารเรือ (แสดงความคิดเห็น ถาม ตอบ ปัญหา แจ้งเบาะแส ร้องเรียน) (Website database) หมวด4
059
[0999]
KM (Website database) คู่มือปฏิบัติงานกรมช่างโยธาทหารเรือ หมวด4
058
[0999]
รวมลิ้งค์แหล่งข้อมูล (ส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้) (Website database) หมวด4
057
[0999]
KM (Website database) เรื่องน่ารู้ (ส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้) หมวด4
056
[0999]
ประกาศ สอบราคา - ประกวดราคางานจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
055
[0999]
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference) กรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database) หมวด4
054
[0999]
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database) หมวด4
053
[0999]
ข่าว กิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ (Website database) หมวด4
052
[0999]
เว็บไซต์ภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ (Dynamic website) หมวด4
051
[0999]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ชย.ทร.ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ) หมวด4
050
[0999]
เว็บไซต์ภายนอกของ ชย.ทร. (Dynamic website) หมวด4
049
[0699]
LD2-A คำสั่ง/วิธีปฎิบัติ/แนวทางในการมอบอำนาจตัดสินใจ หมวด1
048
[0699]
LD 2 การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ(มอบอำนาจ) หมวด1
047
[0999]
รายงานการจัดเก็บข้อมูลและผู้เยี่ยมเว็บไซต์ ชย.ทร. (Website database เชิงวิเคราะห์ สถิติ) หมวด4
046
[0999]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี่สารสนเทศระดับสูง (CIO) และคณะทำงานดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศของ ชย.ทร. หมวด4
045
[0699]
LD1-D L I การติดตามและประเมินผลทิศทางการนำองค์กร หมวด1
044
[0699]
LD1-A วิธีการกำหนดทิศทางขององค์กร หมวด1
043
[0699]
LD0 ข้อมูลการนำองค์กรของกรมช่างโยธาทหารเรือ หมวด1
042
[0699]
พล.ร.ต.โสภณ วัฒนมงคล จก.ชย.ทร.ประกาศวิสัยทัศน์ และค่านิยม ชย.ทร. หมวด1
041
[0199]
แผ่นป้ายวิสัยทัศน์ และค่านิยม กรมช่างโยธาทหารเรือ ข้อมูลกลาง
040
[0199]
ตู้รับความคิดเห็น จก.ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
039
[0699]
วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมช่างโยธาทหารเรือ หมวด1
038
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การออกแบบอาคาร หมวด6
037
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การสนับสนุนงานสายช่างโยธาให้กับ นขต.ทร. หมวด6
036
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การส่งกำลังบำรุงสาย ชย.ทร. หมวด6
035
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การฝึก ศึกษา อบรม ทางช่างโยธา หมวด6
034
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การบริหารสัญญา ชย.ทร. หมวด6
033
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้าง ชย.ทร. หมวด6
032
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง กระบวนการ CP และ SP แบบต่างๆ หมวด6
031
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง การจัดการกระบวนการ (การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ ชย.ทร.) หมวด6
030
[1199]
PMQA หมวดที่ 6 เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยาย (การจัดกระบวนการ) หมวด6
029
[0199]
ผลการตรวจเยี่ยม (Site Visit) การดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2557 ของ ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
028
[0199]
รายชื่อผู้ประกอบการ ข้อมูลกลาง
027
[0199]
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (๒๔ ก.พ.๕๘) ข้อมูลกลาง
026
[0299]
คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้แทนรับตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (๒๔ ก.พ.๕๘) คำสั่ง
025
[0199]
รายงานการประชุม PMQA ครั้งที่๑-๒๕๕๘ เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ ข้อมูลกลาง
024
[0999]
KM คูู่มือการดำเนินงานการจัดการความรู้ ทร. งป.58 หมวด4
023
[0199]
ประชุมติดตามงาน 20 ม.ค. 58 ข้อมูลกลาง
022
[0199]
ผลการดำเนินการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลกลาง
021
[0199]
ประชุมติดตามความก้าวหน้า PMQA ชย.ทร. 19 พ.ค.57 ข้อมูลกลาง
020
[0199]
แนวทางดำเนินการ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลกลาง
019
[0299]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. คำสั่ง
018
[0299]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. คำสั่ง
017
[0199]
ขอส่งรายงานผลการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๖ ข้อมูลกลาง
016
[0699]
คู่มือการนำองค์กรของ ชย.ทร.ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (pmqa) หมวด ๑ หมวด1
015
[0699]
ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุง PMQA ของ ชย.ทร. หมวด ๑ การนำองค์กร และการประกวดวิสัยทัศน์ หมวด1
014
[0699]
ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องการประกวดวิสัยทัศน์และค่านิยม หมวด1
013
[0199]
กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินการ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
012
[0199]
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กร ประจำปี งป.๕๗ ข้อมูลกลาง
011
[0699]
ขออนุมัติวิสัยทัศน์และค่านิยม ของ ชย.ทร. หมวด1
010
[0999]
KM ขออนุมัติจัดบรรยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด4
009
[0999]
KM ขออนุมัติจัดบรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด4
008
[0999]
KM ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. หมวด4
007
[0999]
KM ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PMQA Internal Assessor หมวด4
006
[0199]
ประธานคณะกรรมการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. ขอเชิญประชุมพิจารณาวิสัยทัศน์ ข้อมูลกลาง
005
[0199]
ประชุมหัวหน้าคณะหมวดที่ ๑ การนำองค์กร และหมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในคณะทำงาน PMQA ชย.ทร. ข้อมูลกลาง
004
[0199]
คณะทำงาน PMQA ชย.ทร. และ หน.นฝอ.ชย.ทร. ขอเชิญประชุม ข้อมูลกลาง
003
[0199]
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กร ประจำปี งป.๕๗ ข้อมูลกลาง
002
[0199]
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ ข้อมูลกลาง
001
[0999]
KM สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หมวด4
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   115998   ตั้งแต่ 1 พ.ย. 56