:: หน้าหลัก ระบบควบคุมงบประมาณปฏิบัติงานล่วงเวลา ชย.ทร. ::

 
หน้าหลัก ระบบควบคุมงบประมาณ ปฏิบัติงานล่วงเวลา
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
สรุปการใช้งบประมาณ ปฏิบัติงานล่วงเวลา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
ยอดวงเงินขออนุมัติ งป. 2567
ยอดงบประมาณ
0.00
บาท
ขออนุมัติวงเงิน
0.00
บาท
ยอดคงเหลือ
0.00
บาท
 
 
ยอดรวม 0 ครั้ง จากทั้งหมด 0 ครั้ง รวม 0 คน 0 วัน
ยอดวงเงินอนุมัติ งป. 2567
ยอดงบประมาณ
0.00
บาท
อนุมัติวงเงิน
0.00
บาท
ยอดคงเหลือ
0.00
บาท
 
ยอดรวม 0 ครั้ง จากทั้งหมด 0 ครั้ง รวม 0 คน 0 วัน
 
ข้อมูลสรุปในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือก ปีงบประมาณ หน่วยงาน ที่อยู่ด้านล่าง
 
 
 
 
ปี งป. 2567 ขออนุมัติงบประมาณ ปฏิบัติงานล่วงเวลา รวม 0.00 บาท จำนวน 0 รายการ จากทั้งหมด 0 รายการ
      

.:: ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ::.
รายการสีดำ = รายการที่หน่วยฯ ขออนุมัติ รายการสีเขียว = รายการที่อนุมัติแล้ว รายการสีแดง = รายการที่ไม่อนุมัติ รายการสีเทา = รายการที่ยกเลิก
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมระบบควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลา รวม   012026 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62