ขอใช้ห้องประชุม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
   
ชื่อประชุม-คณะ :
เรื่องที่ประชุม :
จำนวนผู้ประชุม :
  จำนวนผู้ประชุมใส่เฉพาะตัวเลข
ผู้จอง :
โทรฯ ผู้จอง :
เบอร์โทรฯ ไม่เว้นวรรคและครบถ้วน เช่น 024755585 , 0917781008
Line ID ผู้จอง :
ขอใช้ :
วันประชุม :
เริ่มประชุม :
จบการประชุม :
ประธาน :
รายละเอียด :
   
   
 
อาหารว่าง (พักเบรค) อาหารกลางวัน
  อาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า
  อาหารกลางวัน
  อาหารว่างและเครื่องดื่มบ่าย
  ไม่มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 
 
อุปกรณ์ห้องประชุม
  คอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอ
  Pointer
  โปรเจคเตอร์ - จอแสดงผล
  ไมค์ประชุม
  ระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก
  ระบบอินเตอร์เน็ต ทร.
  ระบบเสียงสำหรับไฟล์นำเสนอ
หมายเหตุ
หากไฟล์นำเสนอต้องใช้ซอฟแวร์พิเศษหรือเวอร์ชั่นสูง
กรุณาแจ้งเพิ่มเติมในรายละเอียด
 
เอกสารประกอบ (หนังสือเชิญประชุม)
*.zip.doc.docx.xls.xlxs.ppt.pptx.pdf.dwg.skp
ไฟล์ .zip.doc.docx.xls.xlxs.ppt.pptx.pdf.dwg.skp ขนาดไม่เกิน 1 Mb.
แนบภาพประกอบ
 
ไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 Mb.