:: หน้าหลัก ค่าวัสดุและแรงงานในงานก่อสร้าง ::

 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลัก ค่าวัสดุและแรงงานในงานก่อสร้าง
Home
Serch
Add
Edit
Delete
Login
 
          
ลำดับที่ ประเภท รายการ หน่วยนับ ค่าวัสดุ ค่าแรง
00001 ขุดดินทั่วไป ขุดดินทั่วไปปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. 99.00
00002 ขุดดินทั่วไป ขุดดินทั่วไปปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม. ลบ.ม. 125.00
00003 ขุดดินทั่วไป ขุดดินทั่วไปปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม. ลบ.ม. 148.00
00004 ขุดดินลูกรัง ขุดดินลูกรังปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. 194.00
00005 ขุดดินลูกรัง ขุดดินลูกรังปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม. ลบ.ม. 239.00
00006 ขุดดินลูกรัง ขุดดินลูกรังปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม. ลบ.ม. 283.00
00007 ขุดดินอื่น ๆ ขุดดินทั่วไป ลบ.ม. 60.00
00008 ขุดดินอื่น ๆ ขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล) ลบ.ม. 18.00
00009 ขุดดินอื่น ๆ ขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักรกล) ลบ.ม. 27.00
00010 ขุดดินอื่น ๆ ขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล) ลบ.ม. 18.00
00011 วัสดุรองฐานราก ทรายหยาบรองพื้น ลบ.ม. 360.00 91.00
00012 วัสดุรองฐานราก อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น ลบ.ม. 150.00 104.00
00013 วัสดุรองฐานราก คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 1 ) ลบ.ม. 1,400.00 398.00
00014 วัสดุรองฐานราก คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 5 ) ลบ.ม. 1,645.00 398.00
00015 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ทรายถม ลบ.ม. 325.00 99.00
00016 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ดิน ลบ.ม. 343.00 99.00
00017 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - ลูกรัง ( เครื่องจักรกล )อัดแน่นธรรมดา ลบ.ม. 25.00
00018 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - ลูกรัง ( เครื่องจักรกล )อัดแน่น 85% ลบ.ม. 35.00
00019 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - ทรายหยาบ ลบ.ม. 460.00
00020 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - ทรายละเอียด ลบ.ม. 475.00
00021 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - หินย่อย เบอร์ 1 ลบ.ม. 554.00
00022 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - หินย่อย เบอร์ 2 ลบ.ม. 542.00
00023 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - หินคลุก ลบ.ม. 410.00
00024 วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ) ถมบดอัดดิน - หินสเปก ลบ.ม. 380.00
00025 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 3,060.00 920.00
00026 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 3,060.00 980.00
00027 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 3,060.00 1,280.00
00028 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ( 2 ท่อนต่อ)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 4,620.00 950.00
00029 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ( 2 ท่อนต่อ)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 4,620.00 1,120.00
00030 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ( 2 ท่อนต่อ)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 4,620.00 1,430.00
00031 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 5,800.00 980.00
00032 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 5,800.00 1,190.00
00033 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 5,800.00 1,440.00
00034 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 6,300.00 1,080.00
00035 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 6,300.00 1,340.00
00036 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 6,300.00 1,450.00
00037 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 8,400.00 1,525.00
00038 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 8,400.00 1,725.00
00039 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 8,400.00 1,925.00
00040 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 11,340.00 1,830.00
00041 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 11,340.00 2,070.00
00042 เสาเข็ม คอร เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 11,340.00 2,550.00
00043 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 3,780.00 950.00
00044 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 3,780.00 1,120.00
00045 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 3,780.00 1,430.00
00046 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 4,620.00 1,080.00
00047 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 4,620.00 1,340.00
00048 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 4,620.00 1,450.00
00049 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 6,300.00 1,525.00
00050 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 6,300.00 1,725.00
00051 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 6,300.00 1,925.00
00052 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 8,190.00 1,830.00
00053 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 8,190.00 2,070.00
00054 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 8,190.00 2,550.00
00055 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 11,445.00 2,070.00
00056 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 11,445.00 2,340.00
00057 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 11,445.00 2,880.00
00058 เสาเข็ม คอร เสาเข็มรูปกลมกลวง ( แบบแรงเหวี่ยง ) (จํานวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง) ต้น 0.00 0.00
00059 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.25 x 21.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 5,250.00 1,452.00
00060 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.25 x 21.00 ม.จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 5,250.00 1,598.00
00061 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.30 x 21.00 ม.จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 6,930.00 1,959.00
00062 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.30 x 21.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 6,930.00 2,178.00
00063 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.30 x 21.00 ม.จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 6,930.00 2,397.00
00064 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.35 x 21.00 ม.จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 8,820.00 2,455.00
00065 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.35 x 21.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 8,820.00 2,745.00
00066 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.35 x 21.00 ม.จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 8,820.00 3,035.00
00067 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.40 x 21.00 ม.จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป ต้น 11,550.00 2,625.00
00068 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.40 x 21.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 11,550.00 2,935.00
00069 เสาเข็ม คอร เสาเข็มกลมกลวง ขนาด ? 0.40 x 21.00 ม.จํานวน 25 - 50 ต้น ต้น 11,550.00 3,245.00
00070 เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS เสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.35 x 21.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@ 0.15) ต้น 18,500.00
00071 เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS เสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.40 x 21.00 ม.( 6 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15) ต้น 22,500.00
00072 เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS เสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.50 x 21.00 ม.(9 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15) ต้น 27,500.00
00073 เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS เสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.60 x 21.00 ม.(8 เส้น 16 มม.ป.@ 0.15) ต้น 43,000.00
00074 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัว ไอ (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง) 0.00 0.00
00075 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 230.00 73.00
00076 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 230.00 74.00
00077 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 230.00 94.00
00078 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 303.00 91.00
00079 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 303.00 92.00
00080 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 303.00 128.00
00081 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 380.00 107.00
00082 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 380.00 108.00
00083 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 380.00 152.00
00084 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 515.00 126.00
00085 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 515.00 128.00
00086 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 515.00 176.00
00087 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัว ที (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง) 0.00 0.00
00088 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 150.00 73.00
00089 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 150.00 74.00
00090 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 150.00 94.00
00091 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 220.00 91.00
00092 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 220.00 92.00
00093 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 220.00 128.00
00094 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 290.00 107.00
00095 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 290.00 108.00
00096 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 290.00 152.00
00097 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 365.00 126.00
00098 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 365.00 128.00
00099 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 365.00 176.00
00100 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปหกเหลี่ยมกลวง (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง) 0.00 0.00
00101 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 157.00 45.00
00102 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 157.00 46.00
00103 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 157.00 64.00
00104 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 238.50 73.00
00105 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 238.50 74.00
00106 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 238.50 94.00
00107 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 324.00 91.00
00108 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 324.00 92.00
00109 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 324.00 128.00
00110 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 387.50 107.00
00111 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 387.50 108.00
00112 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 387.50 152.00
00113 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป ต้น 465.00 126.00
00114 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.จํานวน 100-200 ต้น ต้น 465.00 128.00
00115 เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.จํานวน 50 - 100 ต้น ต้น 465.00 176.00
00116 เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ต้น 350.00 50.00
00117 เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. ต้น 420.00 60.00
00118 เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม. ต้น 132.00 40.00
00119 เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม. ต้น 165.00 50.00
00120 เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม. ต้น 198.00 55.00
00121 เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี เสารั้วคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม. ต้น 275.00 60.00
00122 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 145.00 20.00
00123 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 290.00 40.00
00124 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 435.00 60.00
00125 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 175.00 20.00
00126 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 350.00 40.00
00127 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 525.00 60.00
00128 เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ? 3 นิ้ว x 3.00 ม. ต้น 28.00 60.00
00129 เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ? 4 นิ้ว x 4.00 ม. ต้น 60.00 80.00
00130 เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ? 5 นิ้ว x 5.00 ม. ต้น 100.00 100.00
00131 เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ? 6 นิ้ว x 6.00 ม. ต้น 220.00 115.00
00132 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.35 ม. ต้น 350.00
00133 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.40 ม. ต้น 400.00
00134 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.50 ม. ต้น 500.00
00135 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ? 0.60 ม. ต้น 600.00
00136 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ต้น 150.00
00137 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ต้น 180.00
00138 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ต้น 230.00
00139 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ต้น 250.00
00140 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ต้น 280.00
00141 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ต้น 300.00
00142 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ต้น 180.00
00143 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ต้น 200.00
00144 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม ต้น 250.00
00145 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ต้น 280.00
00146 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ต้น 300.00
00147 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.35 ม. ต้น 320.00
00148 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด ? 0.25 ม. ต้น 150.00
00149 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด ? 0.30 ม. ต้น 175.00
00150 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด ? 0.35 ม. ต้น 200.00
00151 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด ? 0.40 ม. ต้น 225.00
00152 การทดสอบทางวิศวกรรม ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดิน ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดินวิธี BORING TEST จุด 13,500.00
00153 การทดสอบทางวิศวกรรม ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดิน ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดินวิธี PLATE BEARING จุด 6,500.00
00154 การทดสอบทางวิศวกรรม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มวิธี DYNAMIC LOAD TEST จุด 28,500.00
00155 การทดสอบทางวิศวกรรม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST จุด 300.00
00156 คอนกรีต คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว ลบ.ม. 1,900.00 498.00
00157 คอนกรีต คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป ลบ.ม. 1,900.00 542.00
00158 คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม. / 140 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)) ลบ.ม. 2,211.00 391.00
00159 คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)) ลบ.ม. 2,174.00 485.00
00160 คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)) ลบ.ม. 2,209.00 485.00
00161 คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)) ลบ.ม. 2,244.00 485.00
00162 คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ซม. / 280 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)) ลบ.ม. 2,314.00 485.00
00163 คอนกรีตหยาบ คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5 ลบ.ม. 1,989.00 306.00
00164 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์( ประเภท 1 ) ตัน 2,444.00
00165 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์( ประเภท 5 ) ตัน 2,990.00
00166 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสม ตัน 2,258.00
00167 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 135.00
00168 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสม( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 113.00
00169 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 152.00
00170 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ขาว( 40 ก.ก./ถุง ) ถุง 387.00
00171 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนขาว ( 5 ก.ก./ถุง ) ถุง 21.00
00172 แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม แผ่นพลาสติกปูกันซึม(กว้าง 1.2 ม.) หลา 5.00
00173 แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม น้ำยากันซึม ลิตร 35.00
00174 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) ตัน 21,333.00 4,100.00
00175 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) ตัน 20,767.00 4,100.00
00176 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 20,933.00 3,300.00
00177 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น ) ตัน 20,567.00 3,300.00
00178 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น ) ตัน 20,567.00 2,900.00
00179 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตันเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น ) ตัน 20,467.00 2,900.00
00180 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) ตัน 21,333.00 4,100.00
00181 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) ตัน 20,767.00 4,100.00
00182 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 20,933.00 3,300.00
00183 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น ) ตัน 20,567.00 3,300.00
00184 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น ) ตัน 20,567.00 2,900.00
00185 เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น ) ตัน 20,467.00 2,900.00
00186 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 18,700.00 3,300.00
00187 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ตัน 18,500.00 3,300.00
00188 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00189 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00190 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00191 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 18,700.00 3,300.00
00192 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ตัน 18,500.00 3,300.00
00193 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00194 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00195 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ตัน 18,500.00 2,900.00
00196 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 20,500.00 3,300.00
00197 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ตัน 20,300.00 3,300.00
00198 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00199 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00200 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00201 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00202 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตัน 20,500.00 3,300.00
00203 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ตัน 20,300.00 3,300.00
00204 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00205 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00206 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00207 เหล็กเส้น ข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น ตัน 20,300.00 2,900.00
00208 ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม.8( เบอร์ 1 ) กก. 27.00
00209 ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15( ยาว 72 ม. ) กก. 31.00
00210 ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 30.00
00211 ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. ) กก. 29.00
00212 เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เหล็กแผ่น แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม. แผ่น 2,765.00 354.00
00213 เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เหล็กแผ่น แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม. แผ่น 3,615.00 472.00
00214 เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เหล็กแผ่น แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม. แผ่น 5,620.00 708.00
00215 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. ) พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม. ตร.ม. 220.00 25.00
00216 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. ) พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 235.00 25.00
00217 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. ) พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 250.00 25.00
00218 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. ) พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบ LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 270.00 25.00
00219 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 290.00 25.00
00220 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 310.00 25.00
00221 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 320.00 25.00
00222 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 370.00 35.00
00223 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 390.00 35.00
00224 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 450.00 50.00
00225 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 475.00 60.00
00226 งานพื้น พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 565.00 70.00
00227 งานพื้น พื้นสําเร็จรูป คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตร.ม. 110.00 30.00
00228 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดร้อน เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. 41.52 กก./ท่อน ท่อน 882.00 415.00
00229 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดร้อน เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. 56.16 กก./ท่อน ท่อน 1,202.00 562.00
00230 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดร้อน เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. 80.4 กก./ท่อน ท่อน 1,608.00 804.00
00231 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดร้อน เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม. 144.0 กก./ท่อน ท่อน 2,880.00 1,440.00
00232 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. 20-21 กก./ท่อน ท่อน 420.00 202.00
00233 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. 26.00 กก./ท่อน ท่อน 520.00 260.00
00234 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. 23-24 กก./ท่อน ท่อน 480.00 232.00
00235 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. 30-32 กก./ท่อน ท่อน 640.00 303.00
00236 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. 27.00 กก./ท่อน ท่อน 540.00 270.00
00237 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. 37.00 กก./ท่อน ท่อน 740.00 370.00
00238 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. 30.00 กก./ท่อน ท่อน 660.00 300.00
00239 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. 42.00 กก./ท่อน ท่อน 820.00 420.00
00240 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. 49.86 กก./ท่อน ท่อน 997.00 499.00
00241 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. 60.60 กก./ท่อน ท่อน 1,212.00 606.00
00242 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม. 79.20 กก./ท่อน ท่อน 1,584.00 792.00
00243 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม. 60.60 กก./ท่อน ท่อน 1,212.00 606.00
00244 เหล็กรางน้ำ ชนิดรีดเย็น เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม. 93.60 กก./ท่อน ท่อน 1,872.00 936.00
00245 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 21.00 กก./ท่อน ท่อน 440.00 210.00
00246 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. 26.00 กก./ท่อน ท่อน 546.00 260.00
00247 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 24.36 กก./ท่อน ท่อน 545.00 244.00
00248 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 34.00 กก./ท่อน ท่อน 711.00 340.00
00249 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. 40.26 กก./ท่อน ท่อน 845.00 403.00
00250 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. 44.58 กก./ท่อน ท่อน 936.00 446.00
00251 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. 27.06 กก./ท่อน ท่อน 568.00 271.00
00252 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 36.78 กก./ท่อน ท่อน 820.00 368.00
00253 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. 45.00 กก./ท่อน ท่อน 945.00 450.00
00254 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. 49.92 กก./ท่อน ท่อน 1,048.00 499.00
00255 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. 29.50 กก./ท่อน ท่อน 619.00 295.00
00256 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 40.56 กก./ท่อน ท่อน 900.00 406.00
00257 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. 55.62 กก./ท่อน ท่อน 1,168.00 556.00
00258 เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม. 68.40 กก./ท่อน ท่อน 1,436.00 684.00
00259 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. 189.00 กก./ท่อน ท่อน 4,668.00 2,268.00
00260 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. 241.00 กก./ท่อน ท่อน 5,953.00 2,892.00
00261 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. 299.00 กก./ท่อน ท่อน 7,385.00 3,588.00
00262 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. 434.00 กก./ท่อน ท่อน 10,720.00 5,208.00
00263 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. 564.00 กก./ท่อน ท่อน 13,931.00 6,768.00
00264 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. 822.00 กก./ท่อน ท่อน 21,372.00 9,864.00
00265 เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. 1,032.00 กก./ท่อน ท่อน 24,768.00 12,384.00
00266 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. 103.00 กก./ท่อน ท่อน 2,750.00 1,236.00
00267 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. 217.00 กก./ท่อน ท่อน 5,490.00 2,604.00
00268 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. 156.00 กก./ท่อน ท่อน 4,165.00 1,872.00
00269 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. 186.00 กก./ท่อน ท่อน 4,706.00 2,232.00
00270 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. 230.00 กก./ท่อน ท่อน 6,141.00 2,760.00
00271 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. 252.00 กก./ท่อน ท่อน 6,375.00 3,024.00
00272 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. 290.00 กก./ท่อน ท่อน 7,743.00 3,480.00
00273 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. 461.00 กก./ท่อน ท่อน 12,309.00 5,532.00
00274 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม. 523.00 กก./ท่อน ท่อน 13,964.00 6,276.00
00275 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. 432.00 กก./ท่อน ท่อน 11,750.00 5,184.00
00276 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. 550.00 กก./ท่อน ท่อน 13,915.00 6,600.00
00277 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. 666.00 กก./ท่อน ท่อน 16,850.00 7,992.00
00278 เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. 798.00 กก./ท่อน ท่อน 21,706.00 9,576.00
00279 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. 6.72 กก./ท่อน ท่อน 136.00 67.00
00280 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. 8.70 กก./ท่อน ท่อน 176.00 87.00
00281 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. 10.60 กก./ท่อน ท่อน 214.00 106.00
00282 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. 8.16 กก./ท่อน ท่อน 165.00 82.00
00283 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. 10.89 กก/ท่อน ท่อน 220.00 101.00
00284 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. 13.10 กก./ท่อน ท่อน 265.00 131.00
00285 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. 10.98 กก./ท่อน ท่อน 222.00 101.00
00286 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. 14.50 กก./ท่อน ท่อน 319.00 145.00
00287 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. 17.70 กก./ท่อน ท่อน 368.00 177.00
00288 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. 14.50 กก./ท่อน ท่อน 302.00 145.00
00289 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. 18.40 กก./ท่อน ท่อน 397.00 184.00
00290 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม. 22.62 กก./ท่อน ท่อน 470.00 226.00
00291 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่อ) 0.00 0.00
00292 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. 26.80 กก./ท่อน ท่อน 576.00 268.00
00293 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. 35.50 กก./ท่อน ท่อน 770.00 355.00
00294 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. 45.96 กก./ท่อน ท่อน 942.00 460.00
00295 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. 41.10 กก./ท่อน ท่อน 872.00 411.00
00296 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. 59.76 กก./ท่อน ท่อน 1,225.00 598.00
00297 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. 78.00 กก./ท่อน ท่อน 1,599.00 780.00
00298 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. 57.54 กก./ท่อน ท่อน 1,180.00 575.00
00299 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. 79.80 กก./ท่อน ท่อน 1,636.00 798.00
00300 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. 102.00 กก./ท่อน ท่อน 2,091.00 1,020.00
00301 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. 62.20 กก./ท่อน ท่อน 1,275.00 622.00
00302 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. 89.20 กก./ท่อน ท่อน 1,993.00 892.00
00303 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. 114.60 กก./ท่อน ท่อน 2,046.00 1,146.00
00304 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. 106.98 กก./ท่อน ท่อน 2,246.00 1,070.00
00305 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. 139.98 กก./ท่อน ท่อน 2,939.00 1,400.00
00306 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. 172.98 กก./ท่อน ท่อน 3,632.00 1,730.00
00307 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. 138.00 กก./ท่อน ท่อน 2,898.00 1,380.00
00308 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. 163.98 กก./ท่อน ท่อน 3,443.00 1,640.00
00309 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดร้อน เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. 201.98 กก./ท่อน ท่อน 4,241.00 2,020.00
00310 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดเย็น เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x3 .2 มม. 8.28 กก./ท่อน ท่อน 165.00 83.00
00311 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดเย็น เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. 11.28 กก./ท่อน ท่อน 225.00 113.00
00312 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดเย็น เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. 14.28 กก./ท่อน ท่อน 285.00 143.00
00313 เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรีดเย็น เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. 17.28 กก./ท่อน ท่อน 345.00 173.00
00314 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ? นิ้ว x ? นิ้ว หนา 1.2 มม. 2.28 กก./ท่อน ท่อน 72.00 19.00
00315 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ? นิ้ว x ? นิ้ว หนา 1.2 มม. 3.84 กก./ท่อน ท่อน 106.00 33.00
00316 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. 5.22 กก./ท่อน ท่อน 119.00 44.00
00317 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1 ? นิ้ว x 1 ? นิ้ว หนา 2.0 มม. 13.08 กก./ท่อน ท่อน 287.00 111.00
00318 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 17.58 กก./ท่อน ท่อน 386.00 149.00
00319 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอ 20.04 กก./ท่อน ท่อน 451.00 170.00
00320 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอ 27.00 กก./ท่อน ท่อน 560.00 230.00
00321 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม. 27.00 กก./ท่อน ท่อน 560.00 230.00
00322 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอ 42.06 กก./ท่อน ท่อน 924.00 358.00
00323 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอ 51.54 กก./ท่อน ท่อน 1,133.00 438.00
00324 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) (ต่อ) 0.00 0.00
00325 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) 53.76 กก./ท่อน ท่อน 1,182.00 538.00
00326 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.) 70.38 กก./ท่อน ท่อน 1,583.00 704.00
00327 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) 78.48 กก./ท่อน ท่อน 1,726.00 785.00
00328 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS) 67.86 กก./ท่อน ท่อน 1,495.00 679.00
00329 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS) 99.72 กก./ท่อน ท่อน 2,196.00 997.00
00330 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 6.0 มม. (JIS) 130.14 กก./ท่อน ท่อน 2,864.00 1,301.00
00331 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS) 82.02 กก./ท่อน ท่อน 1,810.00 820.00
00332 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก. 120.90 กก./ท่อน ท่อน 2,670.00 1,209.00
00333 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 6.0 มม. (มอก. 158.4 กก./ท่อน ท่อน 3,494.00 1,584.00
00334 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 163.26 กก./ท่อน ท่อน 3,689.00 1,633.00
00335 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 6.0 มม. 214.92 กก./ท่อน ท่อน 4,830.00 2,149.00
00336 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. 8.04 กก./ท่อน ท่อน 235.00 80.00
00337 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.) 14.64 กก./ท่อน ท่อน 322.00 146.00
00338 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) 19.44 กก./ท่อน ท่อน 427.00 194.00
00339 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ? นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม. 20.04 กก./ท่อน ท่อน 440.00 200.00
00340 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 27.00 กก./ท่อน ท่อน 594.00 270.00
00341 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (JIS 30.84 กก./ท่อน ท่อน 678.00 308.00
00342 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) 42.06 กก./ท่อน ท่อน 925.00 421.00
00343 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.) 51.54 กก./ท่อน ท่อน 1,138.00 515.00
00344 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.(มอก.) 57.30 กก./ท่อน ท่อน 1,260.00 573.00
00345 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 2.0 มม. 36.42 กก./ท่อน ท่อน 801.00 364.00
00346 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 2.0 มม.(มอก.) 57.12 กก./ท่อน ท่อน 1,256.00 571.00
00347 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.) 70.20 กก./ท่อน ท่อน 1,544.00 702.00
00348 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) 78.60 กก./ท่อน ท่อน 1,729.00 786.00
00349 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.(JIS) 64.68 กก./ท่อน ท่อน 1,423.00 647.00
00350 ท่อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม.(JIS) 98.10 กก./ท่อน ท่อน 2,158.00 981.00
00351 ท่อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 1 นิ้ว หนา 2.0 มม. 9.48 กก./ท่อน ท่อน 246.00 95.00
00352 ท่อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 1 ? นิ้ว หนา 2.0 มม. 13.80 กก./ท่อน ท่อน 351.00 138.00
00353 ท่อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 19.80 กก./ท่อน ท่อน 459.00 198.00
00354 ท่อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 3 นิ้ว หนา 2.5 มม. 31.98 กก./ท่อน ท่อน 864.00 320.00
00355 ท่อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 4 นิ้ว หนา 3.0 มม. 49.38 กก./ท่อน ท่อน 1,336.00 494.00
00356 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. 12.90 กก./ท่อน ท่อน 311.00 129.00
00357 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 1 ? นิ้ว หนา 3.0 มม. 20.22 กก./ท่อน ท่อน 540.00 202.00
00358 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. 25.50 กก./ท่อน ท่อน 675.00 255.00
00359 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 2 ? นิ้ว หนา 3.0 มม. 32.52 กก./ท่อน ท่อน 875.00 325.00
00360 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 3 นิ้ว หนา 3.5 มม. 40.02 กก./ท่อน ท่อน 1,215.00 400.00
00361 ท่อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด ? 4 นิ้ว หนา 3.8 มม. 65.28 กก./ท่อน ท่อน 1,688.00 653.00
00362 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว 4.26 กก./ท่อน ท่อน 93.00 43.00
00363 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ? นิ้ว x ? นิ้ว 6.80 กก./ท่อน ท่อน 149.00 68.00
00364 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิ้ว x 5/8 นิ้ว 11.82 กก./ท่อน ท่อน 260.00 118.00
00365 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ? นิ้ว x ? นิ้ว 17.04 กก./ท่อน ท่อน 374.00 170.00
00366 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว 30.36 กก./ท่อน ท่อน 668.00 304.00
00367 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด1 ? นิ้ว x 1 ? นิ้ว 47.40 กก./ท่อน ท่อน 1,042.00 474.00
00368 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ? นิ้ว x 1 ? นิ้ว 68.28 กก./ท่อน ท่อน 1,502.00 683.00
00369 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ? นิ้ว x 1 ? นิ้ว 92.95 กก./ท่อน ท่อน 1,998.00 930.00
00370 เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 121.44 กก./ท่อน ท่อน 2,610.00 1,214.00
00371 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.) 1.77 กก./ท่อน ท่อน 39.00 18.00
00372 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) 2.64 กก./ท่อน ท่อน 58.00 26.00
00373 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.) 2.21 กก./ท่อน ท่อน 48.00 22.00
00374 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) 3.30 กก./ท่อน ท่อน 72.00 33.00
00375 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.) 2.66 กก./ท่อน ท่อน 58.00 27.00
00376 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) 3.96 กก./ท่อน ท่อน 87.00 40.00
00377 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 2 หุน (6 มม.) 5.31 กก./ท่อน ท่อน 116.00 53.00
00378 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 1 หุน (3 มม.) 3.54 กก./ท่อน ท่อน 79.00 35.00
00379 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) 5.28 กก./ท่อน ท่อน 116.00 53.00
00380 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 2 หุน (3 มม.) 7.08 กก./ท่อน ท่อน 156.00 71.00
00381 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. ) 10.60 กก./ท่อน ท่อน 233.00 106.00
00382 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. ) 14.16 กก./ท่อน ท่อน 311.00 142.00
00383 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. ) 13.56 กก./ท่อน ท่อน 298.00 136.00
00384 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3 หุน ( 9 มม. ) 16.08 กก./ท่อน ท่อน 351.00 161.00
00385 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 4 หุน ( 13 มม. ) 21.48 กก./ท่อน ท่อน 470.00 215.00
00386 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. ) 28.26 กก./ท่อน ท่อน 605.00 283.00
00387 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. ) 42.36 กก./ท่อน ท่อน 890.00 424.00
00388 เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว หนา 4 หุน ( 12 มม. ) 56.25 กก./ท่อน ท่อน 1,182.00 562.00
00389 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ) รวมลวดเชื่อม กก. 10.00
00390 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS) รวมลวดเชื่อม กก. 12.00
00391 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต 0.00 0.00
00392 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา หนา 2 มม. 47.00 กก./แผ่น แผ่น 1,071.00 470.00
00393 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา หนา 3 มม. 70.00 กก./แผ่น แผ่น 1,596.00 700.00
00394 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา หนา 4 มม. 94.00 กก./แผ่น แผ่น 2,143.00 940.00
00395 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา หนา 6 มม. 140.00 กก./แผ่น แผ่น 3,192.00 1,400.00
00396 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่นเรียบดํา หนา 9 มม. 210.00 กก./แผ่น แผ่น 4,788.00 2,100.00
00397 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ แปหลังคาสําเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร ) แปหลังคาสําเร็จรูป หนา 0.55 มม. ท่อน 120.00 25.00
00398 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ แปหลังคาสําเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร ) แปหลังคาสําเร็จรูป หนา 0.70 มม. ท่อน 140.00 25.00
00399 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ แปเหล็กอาบสังกะสีตัวซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. เมตร 100.00 25.00
00400 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป ตร.ม. 102.00
00401 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. ตร.ม. 140.00
00402 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงปั้นหยา จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป ตร.ม. 140.00
00403 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงปั้นหยา จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. ตร.ม. 183.00
00404 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงไทย จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป ตร.ม. 198.00
00405 ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงไทย จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. ตร.ม. 304.00
00406 กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์ แผ่น 58.00
00407 กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีต่างๆ แผ่น 67.00
00408 กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. สีพิเศษ (สีประกายมุก ) แผ่น 74.00
00409 กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์ แผ่น 74.00
00410 กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. สีต่างๆ แผ่น 84.00
00411 ครอบหลังคา ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ แผ่น 55.00
00412 ครอบหลังคา ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีต่างๆ แผ่น 67.00
00413 ครอบหลังคา ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) แผ่น 74.00
00414 ครอบหลังคา ครอบตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ แผ่น 58.00
00415 ครอบหลังคา ครอบตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่ สีต่างๆ แผ่น 67.00
00416 ครอบหลังคา ครอบตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) แผ่น 74.00
00417 ครอบหลังคา ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ แผ่น 58.00
00418 ครอบหลังคา ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่ สีต่างๆ แผ่น 67.00
00419 ครอบหลังคา ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) แผ่น 74.00
00420 ครอบชนฝา ชนฝากระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ แผ่น 58.00
00421 ครอบชนฝา ชนฝากระเบื้องลอนคู่ สีต่างๆ แผ่น 67.00
00422 ครอบชนฝา ชนฝากระเบื้องลอนคู่ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) แผ่น 74.00
00423 รางน้ำ รางน้ำตะเฆ่ราง รางน้ำสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว 4 นิ้ว เมตร 280.00
00424 รางน้ำ รางน้ำตะเฆ่ราง รางน้ำสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว เมตร 620.00
00425 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว ตัว 6.00
00426 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว ตัว 10.00
00427 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ขอยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 6 นิ้ว - 8 นิ้ว ตัว 7.00
00428 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ตัว 7.00
00429 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนใหญ่ ยาว 16 นิ้ว ตัว 9.00
00430 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย สลักเกลียวและพุกรองกระเบื้องบานเกล็ด ชุด 13.00
00431 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง ตัว 7.00
00432 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว ตัว 6.00
00433 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 2 ? นิ้ว - 3 นิ้ว ตัว 6.00
00434 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม สีแดงกุหลาบ - เทา แผ่น 12.00
00435 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม สีอื่น ๆ แผ่น 16.00
00436 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม สีน้ำเงินแพรไหม แผ่น 33.00
00437 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนกาบกล้วย สีอิฐอําไพ - สีน้ำตาล แผ่น 12.00
00438 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนกาบกล้วย สีเขียวไพรพฤกษ์ แผ่น 16.00
00439 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนนีโอคลาส สีน้ำเงิน - สีมุกชมพู แผ่น 16.00
00440 กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตลอนคลื่น สีน้ำทะเล แผ่น 25.00
00441 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบสันโค้ง แผ่น 26.00
00442 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบข้าง แผ่น 26.00
00443 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบข้างปิดชายคา แผ่น 32.00
00444 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบข้างปิดจั่ว แผ่น 40.00
00445 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบโค้งหางมน แผ่น 40.00
00446 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบโค้ง 2 ทาง แผ่น 32.00
00447 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบโค้ง 3 ทาง แผ่น 50.00
00448 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ครอบโค้ง 4 ทาง แผ่น 50.00
00449 ครอบกระเบื้องคอนกรีต ปูนปั้นครอบหลังคาตะเฆ่สัน รวมค่าแรง เมตร 580.00
00450 ครอบกระเบื้องคอนกรีต รางน้ำสังกะสีตะเฆ่รางสําเร็จรูป รวมค่าแรง เมตร 390.00
00451 ครอบกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว รวมค่าแรง เมตร 330.00
00452 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ขอยึดกระเบื้องคอนกรีต ตัว 2.00
00453 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ขอยึดเชิงชายกระเบื้องคอนกรีต ตัว 5.00
00454 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ตะปูเกลียวยึดแป กล่องละ 500 ตัว กล่อง 350.00
00455 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต 2.25 นิ้ว ตัว 1.00
00456 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว ตัว 2.00
00457 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 4 นิ้ว ตัว 4.00
00458 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. สีขาวใส - ขาวขุ่น แผ่น 250.00
00459 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. แผ่น 310.00
00460 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม.x1.20 ม. แผ่น 275.00
00461 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. แผ่น 340.00
00462 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. แผ่น 530.00
00463 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. แผ่น 665.00
00464 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. แผ่น 800.00
00465 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. แผ่น 315.00
00466 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้ง - ลอนกาบกล้วย - ลอนคลื่น แผ่น 330.00
00467 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้งซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม. แผ่น 350.00
00468 กระเบื้องโปร่งแสง กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส ขาวขุ่น แผ่น 241.00
00469 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. หลังคาจั่ว ตร.ม. 290.00 70.00
00470 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หลังคาจั่ว ตร.ม. 350.00 70.00
00471 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. หลังคาจั่ว ตร.ม. 230.00 70.00
00472 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หลังคาจั่ว ตร.ม. 285.00 70.00
00473 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. หลังคาโค้ง ตร.ม. 315.00 80.00
00474 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หลังคาโค้ง ตร.ม. 395.00 80.00
00475 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. หลังคาโค้ง ตร.ม. 260.00 80.00
00476 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หลังคาโค้ง ตร.ม. 330.00 80.00
00477 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) ครอบมุม ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม. เคลือบสี เมตร 260.00 50.00
00478 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) ครอบมุม ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม. เคลือบอะลูซิงค์ เมตร 220.00 50.00
00479 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) บานเกล็ด ( LOUVER ) เคลือบสี เมตร 160.00
00480 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) บานเกล็ด ( LOUVER ) เคลือบอะลูซิงค์ เมตร 150.00
00481 หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) หลังคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT ) หนา 1.6 มม. ตร.ม. 800.00 50.00
00482 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ไม่ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.40 มม. เบอร์ 28 ฟุต 20.00
00483 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ไม่ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ฟุต 20.00
00484 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ไม่ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม. เบอร์ 35 ฟุต 20.00
00485 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ไม่ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ฟุต 20.00
00486 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ฟุต 25.00
00487 แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ชุบสี สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20มม. เบอร์ 35 ฟุต 25.00
00488 วัสดุฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม ด้านเดียว ตร.ม. 42.00 20.00
00489 วัสดุฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม สองด้าน ตร.ม. 65.00 20.00
00490 วัสดุฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม. ตร.ม. 250.00 25.00
00491 วัสดุฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 25 มม. ตร.ม. 280.00 25.00
00492 วัสดุฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 50 มม. ตร.ม. 470.00 25.00
00493 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง เมตร 145.00 94.00
00494 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง เมตร 216.00 94.00
00495 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว + ทับเชิงชาย รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง เมตร 273.00 94.00
00496 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้เนื้อแข็ง / ไม้สําเร็จรูป ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว) เมตร 45.00
00497 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง ปิดกันนก สําเร็จรูป / P.V.C. เมตร 35.00 10.00
00498 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง รางน้ำตะเฆ่สําเร็จรูป สแตนเลส / สังกะสี เมตร 25.00
00499 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้สําเร็จรูป (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น) เชิงชายไม้สําเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. รวมทับเชิงชายไม้สําเร็จรูป เมตร 60.00 73.00
00500 เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง เชิงชายไม้สําเร็จรูป (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น) เชิงชายไม้สําเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. รวมทับเชิงชายไม้สําเร็จรูป เมตร 85.00 73.00
00501 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 350.00 25.00
00502 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 400.00 25.00
00503 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 300.00 25.00
00504 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 350.00 25.00
00505 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด ? 3 นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ เมตร 250.00 25.00
00506 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด ? 4 นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ เมตร 350.00 25.00
00507 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 700.00 25.00
00508 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอรัดราง เมตร 800.00 25.00
00509 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด ? 3 นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ เมตร 400.00 25.00
00510 รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด ? 4 นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ เมตร 500.00 25.00
00511 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา ทรงจั่ว ตร.ม. 45.00
00512 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา ปั้นหยา ตร.ม. 50.00
00513 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา ทรงไทย ตร.ม. 55.00
00514 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา สังกะสี ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด) ตร.ม. 23.00
00515 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน ตร.ม. 74.00
00516 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ครอบข้าง, ครอบชนผนัง เมตร 74.00
00517 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ครอบสันโค้ง, ตะเฆ่สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย,ทาสี) เมตร 74.00
00518 ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ตัดกระเบื้องตะเฆ่ราง, ครอบชนผนัง เมตร 74.00
00519 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ธรรมดา ตร.ม. 329.00 97.00
00520 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง มีฟอยล์ ตร.ม. 351.00 97.00
00521 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ทนความชื้น ตร.ม. 358.00 97.00
00522 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ธรรมดา ตร.ม. 339.00 97.00
00523 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง มีฟอยล์ ตร.ม. 386.00 97.00
00524 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ทนความชื้น ตร.ม. 401.00 97.00
00525 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ทนไฟ ตร.ม. 560.00 97.00
00526 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ตีชิด ตร.ม. 467.00 92.00
00527 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ตีชิด ตร.ม. 497.00 92.00
00528 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ตีเว้นร่อง ตร.ม. 467.00 94.00
00529 ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ตีเว้นร่อง ตร.ม. 497.00 94.00
00530 ฝ้าระแนงไม้ ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ? นิ้ว x 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง เว้นร่อง ตร.ม. 573.00 167.00
00531 ฝ้าระแนงไม้ ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง เข้าลิ้น ตร.ม. 814.00 162.00
00532 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ธรรมดา ตร.ม. 292.00 75.00
00533 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี มีฟอยล์ ตร.ม. 335.00 75.00
00534 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนความชื้น ตร.ม. 312.00 75.00
00535 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ธรรมดา ตร.ม. 345.00 75.00
00536 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี มีฟอยล์ ตร.ม. 366.00 75.00
00537 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนความชื้น ตร.ม. 383.00 75.00
00538 ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนไฟ ตร.ม. 429.00 75.00
00539 ฝ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตร.ม. 251.00 75.00
00540 ฝ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ตร.ม. 267.00 75.00
00541 ฝ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลียูริเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 0.00 0.00
00542 ฝ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตร.ม. 302.00 75.00
00543 ฝ้าแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตร.ม. 300.00 75.00
00544 ฝ้าระแนงเหล็ก ฝ้าระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสี พร้อมโครงคร่าว ตร.ม. 1,590.00
00545 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ธรรมดา ตร.ม. 251.00 52.00
00546 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ มีฟอยล์ ตร.ม. 297.00 52.00
00547 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ทนความชื้น ตร.ม. 301.00 52.00
00548 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ธรรมดา ตร.ม. 268.00 52.00
00549 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ มีฟอยล์ ตร.ม. 316.00 52.00
00550 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ทนความชื้น ตร.ม. 319.00 52.00
00551 ค่าแรงฝ้าเพดาน แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวทีบาร์ ตร.ม. 216.00 52.00
00552 ค่าแรงฝ้าเพดาน แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวทีบาร์ ตร.ม. 249.00 52.00
00553 ค่าแรงฝ้าเพดาน ฉาบปูนและยาแนว ( ใต้ท้องพื้น ) ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร) ตร.ม. 78.00 82.00
00554 ค่าแรงฝ้าเพดาน ฉาบปูนและยาแนว ( ใต้ท้องพื้น ) ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงเกิน 3.00 เมตร) ตร.ม. 78.00 94.00
00555 ค่าแรงฝ้าเพดาน อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสําเร็จรูป อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสําเร็จรูป ตร.ม. 24.00 30.00
00556 ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เม ชนิดขอบตรง ตร.ม. 235.00 90.00
00557 ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เม ตร.ม. 235.00 170.00
00558 ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เม ตร.ม. 260.00 100.00
00559 ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เม ตร.ม. 260.00 190.00
00560 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ตร.ม. 410.00 92.00
00561 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตร.ม. 447.00 92.00
00562 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. ตร.ม. 489.00 94.00
00563 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม ตร.ม. 535.00 94.00
00564 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก 0.00 0.00
00565 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. หนาไม่เกิน 6 มม. ตร.ม. 423.00 92.00
00566 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. หนาไม่เกิน 6 มม. ตร.ม. 455.00 92.00
00567 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. ตร.ม. 505.00 94.00
00568 แผงบังแดด แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. ตร.ม. 525.00 94.00
00569 แผงบังแดด แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C ( พร้อมโครงคร่าว ) รวมค่าติดตั้ง ตร.ม. 1,655.00
00570 แผงบังแดด แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z ( พร้อมโครงคร่าว ) รวมค่าติดตั้ง ตร.ม. 1,655.00
00571 บัวฝ้าเพดาน บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว เมตร 27.00 45.00
00572 บัวฝ้าเพดาน บัวฝ้าเพดานสําเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว เมตร 33.00 40.00
00573 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม ตร.ม. 101.00 82.00
00574 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ ตร.ม. 95.00 61.00
00575 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน ตร.ม. 95.00 82.00
00576 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ) บนพื้น ค.ส.ล. ตร.ม. 30.00
00577 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ) บนพื้น ค.ส.ล. ตร.ม. 40.00
00578 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายฯ) บนพื้น ค.ส.ล. ตร.ม. 45.00
00579 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบ่งแนว ) พื้นผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี) ตร.ม. 350.00 153.00
00580 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบ่งแนว ) พื้นผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี) ตร.ม. 280.00 99.00
00581 ผิวพื้นทั่วไป ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบ่งแนว ) พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี) ตร.ม. 250.00 99.00
00582 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว รวมปูนทราย ตร.ม. 259.00 193.00
00583 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว รวมปูนทราย ตร.ม. 302.00 158.00
00584 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว รวมปูนทราย ตร.ม. 315.00 158.00
00585 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว รวมปูนทราย ตร.ม. 350.00 158.00
00586 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องปูสลับ - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง รวมปูนทราย ตร.ม. 302.00 201.00
00587 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ผิวพื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) 0.00 0.00
00588 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16" รวมปูนทราย ตร.ม. 420.00 184.00
00589 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 18"x18", 20"x20" รวมปูนทราย ตร.ม. 460.00 217.00
00590 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ พื้นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24" ขึ้นไป รวมปูนทราย ตร.ม. 560.00 222.00
00591 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 794.00 198.00
00592 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,047.00 198.00
00593 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดํา ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 2,500.00 198.00
00594 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 30 ซม. และ 40 x 40 ซม. ตร.ม. 794.00 164.00
00595 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 30 ซม. และ 40 x 40 ซม. ตร.ม. 1,047.00 164.00
00596 ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดํา ขนาด 30 x 30 ซม. และ 40 x 40 ซม. ตร.ม. 2,500.00 164.00
00597 ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา พื้นปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม. รวมปูนทราย ตร.ม. 498.00 183.00
00598 ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา พื้นปูหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม. รวมปูนทราย ตร.ม. 595.00 183.00
00599 ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว รวมปูนทราย ตร.ม. 378.00 159.00
00600 ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน ) พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. ตร.ม. 172.00 50.00
00601 ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน ) พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. ตร.ม. 214.00 50.00
00602 ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน ) พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.0 มม. ตร.ม. 280.00 120.00
00603 ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน ) พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. ตร.ม. 362.00 120.00
00604 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) 0.00 0.00
00605 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"X8 1/2" ตร.ม. 558.00 115.00
00606 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X10" ตร.ม. 579.00 115.00
00607 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 615.00 115.00
00608 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 843.00 115.00
00609 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14" ตร.ม. 1,381.00 115.00
00610 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45" ตร.ม. 1,387.00 115.00
00611 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60" ตร.ม. 1,409.00 115.00
00612 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90" ตร.ม. 1,852.00 115.00
00613 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) 0.00 0.00
00614 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 692.00 115.00
00615 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 781.00 115.00
00616 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 963.00 115.00
00617 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูโมเสดไม้แดง ขนาด 6 นิ้ว ตร.ม. 291.00 115.00
00618 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นปูโมเสดไม้เบญจพรรณ ขนาด 4 ? นิ้ว ตร.ม. 219.00 115.00
00619 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 1,183.00 140.00
00620 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 1,510.00 140.00
00621 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 1,279.00 120.00
00622 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นไม้มะค่าวางบนตงไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 2,186.00 120.00
00623 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) พื้นไม้สักวางบนตงไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 3,450.00 120.00
00624 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พื้นที่ 80 ตร.ม.ขึ้นไป ตร.ม. 50.00
00625 ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พื้นที่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ตร.ม. 70.00
00626 ผิวพื้นคอนกรีตบล๊อกปูพื้น พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 6 ซม. สีซีเมนต์ ตร.ม. 331.00 55.00
00627 ผิวพื้นคอนกรีตบล๊อกปูพื้น พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 6 ซม. สีต่าง ๆ ตร.ม. 427.00 55.00
00628 ผิวพื้นคอนกรีตบล๊อกปูพื้น พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 10 ซม. สีซีเมนต์ ตร.ม. 564.00 55.00
00629 ผิวพื้นคอนกรีตบล๊อกปูพื้น พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 10 ซม. สีต่าง ๆ ตร.ม. 673.00 55.00
00630 ผิวพื้นคอนกรีตบล๊อกปูพื้น ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร ขอบคันหินคอนกรีต ยาว 1.00 เมตร ท่อน 177.00 50.00
00631 ผิวพื้น วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตรเส้นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม. เส้น 18.00
00632 ผิวพื้น วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม. เส้น 35.00
00633 ผิวพื้น วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตรเส้นแบ่งแนวทองเหลือง เส้น 165.00
00634 ผนังก่ออิฐ ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ตร.ม. 285.00 89.00
00635 ผนังก่ออิฐ ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น ตร.ม. 584.00 167.00
00636 ผนังก่ออิฐ ผนังก่ออิฐดินเผา ชนิด 2 รู ตร.ม. 264.00 84.00
00637 ผนังก่ออิฐ ผนังก่ออิฐแดงกลวง ตร.ม. 230.00 84.00
00638 ผนังก่ออิฐ ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น ตร.ม. 420.00 153.00
00639 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อเซรามิค ผนังก่อเซรามิคบล๊อก ผิวด้าน ตร.ม. 670.00 55.00
00640 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อเซรามิค ผนังก่อเซรามิคบล๊อก ผิวเคลือบ ตร.ม. 837.00 55.00
00641 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน ตร.ม. 249.00 120.00
00642 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน โชว์แนว ตร.ม. 249.00 149.00
00643 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. ตร.ม. 122.00 80.00
00644 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 122.00 89.00
00645 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. ตร.ม. 208.00 86.00
00646 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 208.00 89.00
00647 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. ตร.ม. 294.00 98.00
00648 ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 294.00 105.00
00649 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 ตร.ม. 140.00 56.00
00650 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. G4 ตร.ม. 187.00 60.00
00651 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. G4 ตร.ม. 234.00 63.00
00652 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. G4 ตร.ม. 374.00 78.00
00653 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G2 ตร.ม. 165.00 56.00
00654 ผนังก่อบล๊อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ) ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม.G2 ตร.ม. 220.00 60.00
00655 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน หนา 9 ซม. ตร.ม. 220.00 89.00
00656 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝนลิ้นคู่ หนา 9 ซม. ตร.ม. 540.00 89.00
00657 ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกโปร่งมีลวดลาย หนา 9 ซม. ตร.ม. 280.00 89.00
00658 ผนังก่อบล๊อกแก้ว ผนังก่อบล๊อกแก้วสีขาว ขนาด 12"x12" ตร.ม. 1,462.00 150.00
00659 ผนังก่อบล๊อกแก้ว ผนังก่อบล๊อกแก้วสีชา ขนาด 12"x12" ตร.ม. 1,937.00 150.00
00660 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ตร.ม. 350.00 201.00
00661 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว ตร.ม. 360.00 201.00
00662 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว ตร.ม. 257.00 166.00
00663 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว ตร.ม. 260.00 166.00
00664 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 250.00 181.00
00665 ผนังบุอิฐประดับ ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบ ขนาด 4 นิ้วx4นิ้ว ตร.ม. 558.00 183.00
00666 ผนังบุอิฐประดับ ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบ ขนาด 4นิ้วx4นิ้ว ตร.ม. 414.00 183.00
00667 ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 795.00 265.00
00668 ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. (สีเทา-ดํา) ตร.ม. 1,948.00 302.00
00669 ผนังผิวล้าง ผนังผิวหินล้าง ตร.ม. 245.00 121.00
00670 ผนังผิวล้าง ผนังผิวทรายล้าง ตร.ม. 208.00 121.00
00671 ผนังผิวล้าง ผนังผิวกรวดล้าง ตร.ม. 267.00 121.00
00672 ผนังไม้อัด ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 559.00 88.00
00673 ผนังไม้อัด ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 715.00 88.00
00674 ผนังไม้อัด ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 435.00 88.00
00675 ผนังไม้อัด ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 525.00 88.00
00676 ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 368.00 88.00
00677 ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 385.00 88.00
00678 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 340.00 108.00
00679 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 375.00 108.00
00680 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 418.00 108.00
00681 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 465.00 108.00
00682 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 495.00 108.00
00683 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 440.00 108.00
00684 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 470.00 108.00
00685 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 505.00 108.00
00686 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้เข้าลิ้นคร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 689.00 140.00
00687 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาด 3/4 x4 นิ้ว ด้านเดียว ตร.ม. 695.00 96.00
00688 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,309.00 128.00
00689 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,477.00 128.00
00690 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 669.00 128.00
00691 ผนังแผ่นไม้ ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 853.00 128.00
00692 ผนังแผ่นไม้ ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 477.00 128.00
00693 ผนังแผ่นไม้ ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 519.00 128.00
00694 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 419.00 154.00
00695 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 494.00 154.00
00696 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 577.00 154.00
00697 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 669.00 154.00
00698 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 751.00 154.00
00699 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 620.00 154.00
00700 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 685.00 154.00
00701 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 751.00 154.00
00702 ผนังแผ่นฝาไม้ ผนังไม้เข้าลิ้นคร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,210.00 221.00
00703 ผนังแผ่นฝาไม้ ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 550.00 95.00
00704 ผนังแผ่นฝาไม้ ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 710.00 95.00
00705 ผนังแผ่นฝาไม้ ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 335.00 95.00
00706 ผนังแผ่นฝาไม้ ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 425.00 95.00
00707 ผนังแผ่นฝาไม้ แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 0.00 0.00
00708 ผนังแผ่นฝาไม้ แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตรแผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 230.00 100.00
00709 ผนังแผ่นฝาไม้ แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตรแผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 250.00 100.00
00710 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 210.00 95.00
00711 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 246.00 95.00
00712 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 287.00 95.00
00713 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดีย ตร.ม. 333.00 95.00
00714 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดีย ตร.ม. 375.00 95.00
00715 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 308.00 95.00
00716 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 341.00 95.00
00717 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 374.00 95.00
00718 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้สําเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว ตร.ม. 349.00 95.00
00719 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้สําเร็จรูปคร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว สีต่าง ๆ ตร.ม. 410.00 95.00
00720 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้สําเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6" หนา 8 มม. ตร.ม. 450.00 95.00
00721 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 970.00 120.00
00722 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 1,210.00 120.00
00723 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 500.00 120.00
00724 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 681.00 120.00
00725 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 431.00 130.00
00726 ผนังไม้สําเร็จรูป (ฝาไม้สําเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 473.00 130.00
00727 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 283.00 120.00
00728 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 358.00 120.00
00729 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องงเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 441.00 120.00
00730 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องงเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 533.00 120.00
00731 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ ผนังกระเบื้องงเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 617.00 120.00
00732 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 483.00 120.00
00733 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 549.00 120.00
00734 ผนังไม้อัดซีเมนต์ ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ตร.ม. 615.00 <