รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : ทุนปริญญาโทของ ชย.ทร.ปีงป.๕๔-๕๘
: รายละเอียด :
ทร.อนุมัติโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะสั้น(๕ปี) ตั้งแต่ปี งป.๕๔-๕๘
ในส่วนของ ชย.ทร.ได้รับทุนปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า ๒ ที่นั่ง ปี ๕๔ และ ๕๗ สถาปัตยกรรม ๒ ที่นั่ง ปี ๕๕ และ ๕๘และวิศวกรรมเครื่องกล ๑ ที่นั่ง ปี ๕๖ ซึ่งหน่วยจะต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรที่ต้
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 14:43 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038865 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61