:: วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำ ::
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซ่อมทำทางด้านเศรษฐศาสตร์
 
 
 
 
 
 

ปีที่ใช้ราชการ (ปี พ.ศ.) :

  (พ.ศ.เต็ม เช่น 2563 ตั้งแต่ปี 2519 )
ราคาจัดหา :
ราคาซ่อมทำ :
   
ปีที่คำนวน (ปี พ.ศ.) :
(พ.ศ.เต็ม เช่น 2563 ไม่เกินปีปัจจุบัน)