:: หน้าหลักรายงานซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ::
 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักรายงานซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ
Serch
Add manual
Edit
Delete
Login
 
 
ปีงบประมาณ 2567
มีรายงานซ่อมทำเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 110 รายการ
 
 
 
0
  รายการ
 
0
  รายการ
 
0
  รายการ
 
0
  รายการ
 
0
  รายการ
 
0
  รายการ
 
ข้อมูลสรุปในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือก ปีงบประมาณ ที่อยู่ด้านล่าง
 
 
 
 
            

:: ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ::
SYMBOL : รอพิจารณา  สำรวจ จัดหาพัสดุ จัดส่งพัสดุ ซ่อมทำแล้วใช้ราชการได้ ยกเลิกการซ่อมทำ
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รวม   000000 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63