กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
Home Serve
Serch
General Add
Edit
Delete
 
          
ลำดับ หน่วย ทะเบียน รายการ
00046 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0023 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00047 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0024 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00048 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0025 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00049 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0026 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00050 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0027 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00051 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0028 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00052 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0029 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00053 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0030 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00054 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0031 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00055 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0032 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษ AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00056 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0033 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00057 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0034 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00058 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0035 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00059 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0036 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00060 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0037 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00061 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0038 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00062 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0039 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00063 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0040 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00064 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0041 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00065 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0042 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00066 แผนกเรือยนต์หลวง904 09042XXX-XXXXXX-0043 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 115,000 BTU
00067 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0001 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00068 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0002 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00069 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0003 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00070 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0004 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00071 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0005 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00072 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0006 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00074 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0008 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00075 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0009 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00076 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0010 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00077 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0011 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00078 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0012 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00079 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0013 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00080 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0014 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00081 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0015 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00082 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0016 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00083 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0017 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00084 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0018 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00085 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0019 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00086 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0020 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00087 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0021 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00088 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0022 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00089 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0023 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00090 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0024 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00091 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0025 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00092 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0026 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00093 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0027 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00094 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0028 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00095 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0029 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00096 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0030 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00097 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0031 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00098 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0032 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00099 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0033 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00100 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0034 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00101 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0035 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00102 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0036 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00103 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0037 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00104 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0038 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00105 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0039 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00106 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0040 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 107,000 BTU
00107 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0041 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 36,000 BTU
00108 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0042 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 36,000 BTU
00109 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0043 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 36,000 BTU
00110 แผนกเรือยนต์หลวง904 09043XXX-XXXXXX-0044 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRAIN ขนาด 36,000 BTU
00111 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TASAKI ขนาด 25,600 BTU
00112 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00113 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00114 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00115 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00116 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00117 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00118 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00119 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร AIRTEMP ขนาด 36,000 BTU
00120 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 12,500 BTU
00121 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRAL AIR ขนาด 18,000 BTU
00122 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRAL AIR ขนาด 20,000 BTU
00123 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRAL AIR ขนาด 20,000 BTU
00124 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร SAIJO DENKI ขนาด 15,000 BTU
00125 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 13,000 BTU
00126 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRANE ขนาด 11,000 BTU
00127 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,000 BTU
00128 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 13,000 BTU
00129 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 13,000 BTU
00130 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 13,000 BTU
00131 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 13,000 BTU
00132 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 15,000 BTU
00133 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 15,000 BTU
00134 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 15,000 BTU
00135 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 33,000 BTU
00136 แผนกเรือยนต์หลวง904 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 33,000 BTU
00137 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D1)
00138 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D2)
00139 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 36,722 BTU (C1)
00140 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 36,722 BTU (C2)
00141 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,822 BTU
00142 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 12,800 BTU
00143 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,822 BTU
00144 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร MITSUBISHI ขนาด 18,000 BTU
00145 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,822 BTU
00146 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D1)
00147 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D2)
00148 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D3)
00149 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D4)
00150 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D5)
00151 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D6)
00152 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D1)
00153 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D2)
00154 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D3)
00155 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D4)
00156 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D5)
00157 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D6)
00158 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 48,000 BTU (D1)
00159 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 48,000 BTU (D2)
00160 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRALAIR ขนาด 12,044 BTU
00161 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 60,000 BTU (C1)
00162 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 60,000 BTU (C2)
00163 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D1)
00164 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D2)
00165 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D1)
00166 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D2)
00167 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D3)
00168 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 100,000 BTU (D4)
00169 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 36,722 BTU
00170 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRANE ขนาด 30,000 BTU
00171 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRAL AIR ขนาด 25,168 BTU
00172 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร TRANE ขนาด 30,000 BTU
00173 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 24,786 BTU
00174 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 9,700 BTU
00175 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,822 BTU
00176 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 12,876 BTU
00177 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,522 BTU (C1)
00178 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,522 BTU (C2)
00179 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C3)
00180 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C4)
00181 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C5)
00182 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C6)
00183 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C7)
00184 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,522 BTU (C8)
00185 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (C9)
00186 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (C10)
00187 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C11)
00188 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C12)
00189 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C13)
00190 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 12,152 BTU (C14)
00191 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C15)
00192 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C16)
00193 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C17)
00194 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C18)
00195 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C1)
00196 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C2)
00197 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C3)
00198 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C4)
00199 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C5)
00200 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C6)
00201 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C7)
00202 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,593 BTU (C8)
00203 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C9)
00204 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C10)
00205 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C11)
00206 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C12)
00207 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C13)
00208 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C14)
00209 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C15)
00210 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C16)
00211 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C17)
00212 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C18)
00213 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C19)
00214 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C20)
00215 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 37,562 BTU (C21)
00216 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,025 BTU (D22)
00217 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 30,025 BTU (D23)
00218 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 24,786 BTU (W1)
00219 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 24,786 BTU (W2)
00220 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CENTRAL AIR ขนาด 12,800 BTU
00221 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 75,000 BTU (D1)
00222 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 75,000 BTU (D2)
00223 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (D1)
00224 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 36,000 BTU (D2)
00225 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,900 BTU (D3)
00226 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 60,000 BTU (D4)
00227 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (D5)
00228 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (D6)
00229 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,900 BTU (B7)
00230 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 75,000 BTU (D8)
00231 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 12,669 BTU (D9)
00232 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 12,669 BTU (D10)
00233 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 75,000 BTU (D11)
00234 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,900 BTU (D12)
00235 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 24,786 BTU (W13)
00236 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,522 BTU (C14)
00237 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 12,800 BTU (W15)
00238 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 25,521 BTU (C16)
00239 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (C17)
00240 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (C18)
00241 อาคารที่พัก 904 ติวานนท์ 09040XXX-XXXXXX-0000 เครื่องปรับอากาศ ตราอักษร YORK ขนาด 18,510 BTU (C19)
SYMBOL : รายการสีดำ = รายการที่ใช้ราชการได้  รายการสีแดง = รายการที่ซ่อมทำ รายการสีเทา = รายการที่รุจำหน่าย หรือ รอทดแทน รายการสีน้ำเงิน = รายการที่ยกเลิก
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รวม   018566 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63