หน้าหลักตัวชี้วัด ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
ลำดับที่
ปี
เป้าประสงค์
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
คำอธิบาย
สูตรการคำนวณ
ผู้รับผิดชอบ
ประเภท
หมวดเกี่ยวข้อง
ความถี่ในการเก็บ
น้ำหนักตัวชี้วัด
เก็บข้อมูลครั้งที่ 1
เก็บข้อมูลครั้งที่ 2
เก็บข้อมูลครั้งที่ 3
เก็บข้อมูลครั้งที่ 4
หมายเหตุ
หมวด
ลำดับ
P
1
2
3
4
5
6
7
ค่าเป้าหมาย
วันเก็บข้อมูล
ค่าที่เก็บได้
การคำนวน
ค่าเป้าหมาย
วันเก็บข้อมูล
ค่าที่เก็บได้
การคำนวน
ค่าเป้าหมาย
วันเก็บข้อมูล
ค่าที่เก็บได้
การคำนวน
ค่าเป้าหมาย
วันเก็บข้อมูล
ค่าที่เก็บได้
การคำนวน
00001 2560 1. ชย.ทร. สามารถให้การสนับสนุนการ ส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ในการรักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ ได้สำเร็จ ตามแผน 2 1.1 1. ความสำเร็จของการส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ใน การรักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ ได้ตามแผนปฏิบัติราชการ/ได้รับการร้องขอ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๑ คำนวณจาก
ร้อยละของจำนวนวงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส เทียบกับ วงเงินตามแผนปฎิบัติราชการจัดซื้อจ้าง
วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนปฎิบัติราชการจัดซื้อจ้าง x 100 รอง ผอ.กผค.ชย.ทร. (น.อ.วรกร สุขมงคล) ตัวชี้วัดสำคัญ ทุกไตรมาส 40 31 ธ.ค. 60 26.58 90 31 มี.ค. 60 63.73 95 100
00002 2560 2. ชย.ทร. สามารถสนับสนุนกิจกรรมในการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทะเลได้สำเร็จตามแผน 2 1.2 2. ความสำเร็จของการส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ใน การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน ความมั่นคงทางทะเล ได้ตามแผนปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๑ ผลลัพธ์ คำนวณจาก ร้อยละของจำนวนวงงินจัดซื้อจ้างตามแผนการจัดมหกรรมทางเรือของฝ่ายสถานที่ ที่ผูกพันได้ ณ สิ้นปี งป. เทียบกับ วงเงินตามแผนปฎิบัติราชการการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติของอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ มี จำนวนทั้งสิ้น ๒ งาน เป็นเงิน 1,460,000 บาท วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนปฎิบัติการการจัดมหกรรมทางเรือของอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ x 100 ผอ.กงช.ชย.ทร.(น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ) โทร 0819091906 ตัวชี้วัดรอง สิ้นปี งป.
00003 2560 3. ชย.ทร. สามารถให้การสนับสนุนกิจกรรม ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและ การพัฒนาให้มีการจัดระเบียบที่ดีในทะเล ได้สำเร็จตามแผน 2 1.3 3. ความสำเร็จของการส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ใน การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการพัฒนา ให้มีการจัดระเบียบที่ดีในทะเล ได้ตามแผน ปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๑ ผลลัพธ์ คำนวณจาก วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนงานด้าน กพร.เป็นเงิน 13,000 บาท วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนงานด้าน กพร. x 100 กพ.บก.ชย.ทร. ตัวชี้วัดรอง
00004 2560 4. การบริหารจัดการของ ชย.ทร. มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 2 1.4 4. ความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ ทร. ด้านการบริหารจัดการ (๕๙-๖๘) ไปสู่การปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 65 รอง ผอ.กผค.ชย.ทร. (น.อ.วรกร สุขมงคล)
00005 2560 5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. 2 2.1 5. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๒ คุณภาพการบริการ คำนวณจาก คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ ชย.ทร.ด้านต่างๆ กงช.ชย.ทร.กอบ.ชย.ทร.กผค.ชย.ทร.
00006 2560 6. ชย.ทร. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ 2 2.2 6.1 ชย.ทร. มีการจัดทำแผนรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
00007 2560 6. ชย.ทร. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ 2 2.3 6.2 จำนวนผลการตรวจสอบที่มีการกระทำทุจริต ลดลง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กพสด.ชย.ทร.
00008 2560 6. ชย.ทร. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ 2 2.4 6.3 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแจ้งกลับ ผู้เกี่ยวข้อง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๒ คุณภาพการบริการ คำนวณจาก ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ตอบกลับ เทียบกับ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ตอบกลับ เทียบกับ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คณะทำงานฯ ศูนย์ประสานงาน ชย.ทร. ใสสะอาด
00009 2560 6. ชย.ทร. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ 2 2.5 6.4 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ ชย.ทร. ได้ตามแผน ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 คณะทำงานฯPMQA ชย.ทร.
00010 2560 7. การพัฒนากระบวนการในการสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ในการป้องกัน ประเทศ 2 3.1 7.1 ความสำเร็จตามแผนการฝึก และสนับสนุน การฝึกของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 เป็นตัวชี้วัดสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ในมิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ คำนวณจาก คะแนนผลการประเมินการฝึกของ ชย.ทร. คะแนนผลการประเมินการฝึกของ ชย.ทร. กผค.ชย.ทร. น.ท.คมกฤษฯ
00011 2560 7. การพัฒนากระบวนการในการสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ในการป้องกัน ประเทศ 2 3.2 7.2 ความสำเร็จในการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง ยุทธศาสตร์และนโยบาย ของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
00012 2560 7. การพัฒนากระบวนการในการสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงสาย ชย. ในการป้องกัน ประเทศ 2 3.3 7.3 ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ของ ทร. สาย ชย. ได้ตามแผนงานที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ร้อยละของยุทโธปกรณ์หลัก ที่ใช้งานได้ เทียบกับ ยุทโธปกรณ์สำคัญทั้หมด กผค.ชย.ทร.
00013 2560 8. การพัฒนากระบวนการงานพิธี ของ ชย.ทร. ในการเสริมสร้างการมีบทบาทนำ ในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค 2 4.1 8.1 ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนงานจัด เตรียมสถานที่และตกแต่ง ในการจัดมหกรรม ทางเรือนานาชาติ ฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนปฎิบัติการการจัดมหกรรมทางเรือของอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ x 100 กงช.ชย.ทร.
00014 2560 9. การพัฒนากระบวนการกิจการพลเรือน ชย.ทร. ในการรักษาความมั่นคงและรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2 5.1 9.1 ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมสนับสนุน เพื่อผลทางจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และกิจการ พลเรือน ของ ชย.ทร. ได้ตามแผนงานที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 วงงินจัดซื้อจ้างที่ผูกพันได้ ณ สิ้นไตรมาส / วงเงินตามแผนงานด้าน กพร. x 100 กพ.บก.ชย.ทร.
00015 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 6.1 10.1 ความสำเร็จในการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตราชการ ประจำปี ของ ชย.ทร. ได้ตามกรอบปฏิทินที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
00016 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 6.2 10.2 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี (วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 ร้อยละ วงเงินที่เบิกจ่ายได้ ณ เวลาที่วัด เทียบกับ วงเงิน งป.ที่ได้รับ กผค.ชย.ทร ตัวชี้วัดสำคัญ ทุกสิ้นเดือน 30 31 ธ.ค. 60 2.05 52 31 มี.ค. 60 11.17 73 30 มิ.ย. 60 96 30 ก.ย. 60
00017 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 6.3 10.3 ชย.ทร. ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) รางวัลโดดเด่นรายหมวด ค่าเป้าหมาย : จำนวน 1 หมวด คณะทำงานฯPMQA ชย.ทร.
00018 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 6.4 10.4 ความสำเร็จของผลรวมคะแนนการตรวจวัด PMQA ชย.ทร. จากคณะกรรมการฯ ทร. ค่าเป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ตามที่ ทร. กำหนด
00019 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 7.4 10.5 ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ในกระบวนงานหลักและสนับสนุนฯ ของ ชย.ทร. ครบทุกประการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 ร้อยละของจำนวนคู่มือปฏิบัติงานที่ทบทวนปรับปรุงแล้วเสร็จ เทียบกับ จำนวนคู่มือทั้งหมด นขต.ชย.ทร.คณะทำงานฯPMQA ชย.ทร.
00020 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 8.4 10.6 ผู้บริหารระดับต่างๆ ของ ทร. ได้รับ การเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ค่าเป้าหมาย : จำนวน 1 นาย (อย่างน้อย) กพ.บก.ชย.ทร.
00021 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 9.4 10.7 ความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่องของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
00022 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 10.4 10.8 ความสำเร็จของการดำเนินการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 คะแนนการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี กผค.ชย.ทร.
00023 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 11.4 10.9 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ ชย.ทร. (Performance Assessment Rating Tools : Part) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 กผค.ชย.ทร.
00024 2560 10. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ชย.ทร. 2 12.4 10.10 ความสำเร็จของการตรวจสอบและประเมิน ผลระบบการทำงาน ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
00025 2560 11. การพัฒนาระบบบริหารกำลังพลของ ชย.ทร. 2 13.4 11.1 ความสำเร็จของการบรรจุกำลังพล ชย.ทร. เทียบกับอัตราของหน่วย ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 93 กพ.บก.ชย.ทร.
00026 2560 12. การพัฒนากำลังพลให้มีขีดสมรรถนะ ตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 2 14.4 12.1 ความสำเร็จตามแผนโครงการฝึก/ศึกษา/ อบรม ของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90 ร้อยละของโครงการฝึก ศึกษา อบรม ของ ชย.ทร. ที่สำเร็จตามแผน เทียบกับ จำนวนโครงการฯ ทั้งหมด กวก.ชย.ทร.
00027 2560 12. การพัฒนากำลังพลให้มีขีดสมรรถนะ ตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 2 15.4 12.2 ความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ชย.ทร. ผ่านเกณฑ์ที่ ทร. กำหนด ค่าเป้าหมาย : ระดับดีเด่น คะแนนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ที่ประเมินโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. (คะแนนเต็ม 100) คณะทำงานฯKM ชย.ทร.
00028 2560 12. การพัฒนากำลังพลให้มีขีดสมรรถนะ ตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 2 16.4 12.3 ชย.ทร. มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ค่าเป้าหมาย : จำนวน 1 แนวทาง คณะทำงานฯKM ชย.ทร.
00029 2560 13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงของ ชย.ทร. 2 17.4 13.1 ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ร้อยละของฐานข้อมูลที่พัฒนาได้สำเร็จ เทียบกับ จำนวนฐานข้อมูลที่วางแผนจะจัดทำในปี งป.นั้นๆ กวก.ชย.ทร.คณะทำงานฯระบบสารสนเทศฯ
00030 2560 13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงของ ชย.ทร. 2 18.4 13.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบ บริหารสินทรัพย์ของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ระดับ 2 (ดำเนินการจัดทำ บัญชีสินทรัพย์) กผค.ชย.ทร.กพสด.ชย.ทร.กง.บก.ชย.ทร.
00031 2560 13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงของ ชย.ทร. 2 19.4 13.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชี ต้นทุนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : ระดับ 2 (เชื่อมโยงค่าใช้จ่าย แต่ละกิจกรรม) กผค.ชย.ทร.
00032 2560 13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงของ ชย.ทร. 2 20.4 13.4 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานของ ระบบ RTN Enterprise Resource Planning System : RTN ERP ของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95 กผค.ชย.ทร.กพสด.ชย.ทร.กง.บก.ชย.ทร.
00033 2560 14. การสร้างขวัญกำลังใจและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของกำลังพล ชย.ทร. 2 21.4 14.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ชย.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กพ.บก.ชย.ทร.
00034 2560 14. การสร้างขวัญกำลังใจและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของกำลังพล ชย.ทร. 2 22.4 14.2 ความสำเร็จของสนับสนุนแบบการก่อสร้าง ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร/ที่พักอาศัยให้แก่ นขต.ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 กผค.ชย.ทร.
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   000000   ตั้งแต่ 21 พ.ค. 60