:: รายละเอียด ::
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
:: NPD Timeline Alert ::
 
รายละเอียด ระบบบริหารสัญญา
 
 
Home
Add Group
All Timeline
Edit
Delete
Login
Help

 

:: TIMELINE ::

แสดงเวลา ปริมาณงานตามแผนฯ และปริมาณงานที่ทำได้จริง

การเขียนรายงาน PMQA งป.65  

 

: ดูกราฟเส้น : : ดูกราฟแท่ง :

 

 

ZOOM100
ZOOM200
ZOOM300
ZOOM500
ZOOM750
ZOOM1000
ZOOM1500
ZOOM2000

 

 


 
 
 
:: CHECK POINT & ALERT POINT ::
การเขียนรายงาน PMQA งป.65

 

 
 
 
        
ลำดับที่ จำนวนวัน เครื่องมือ วันที่ ตามแผนฯ % เวลา % งาน : ปริมาณงาน งานที่ทำได้ ชื่อกิจกรรมโดยย่อ
00001 00047
16 พ.ย. 64 16.86 0.00 : 0.00 0.00 เทคนิค ADLI &LeTCi
00002 00061
30 พ.ย. 64 21.83 0.00 : 16.70 16.00 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
00003 00071
10 ธ.ค. 64 25.24 0.00 : 19.00 19.00 ตัวอย่างหมวด 4&5 ทร.
00004 00074
13 ธ.ค. 64 26.26 0.00 : 20.00 20.00 ppt อ.จิ๋ว งป.65 (OP)
00005 00075
14 ธ.ค. 64 26.60 0.00 : 20.55 20.40 ppt ม.1 อ.ปรียานุช
00006 00076
15 ธ.ค. 64 26.94 0.00 : 20.88 20.50 ppt ม.5 อ.ปรียานุช
00007 00077
16 ธ.ค. 64 27.28 0.00 : 21.00 21.00 สรุปผลการตรวจประเมิน PMQA งป.64
00008 00097
5 ม.ค. 65 33.71 0.00 : 26.58 26.00 pptบรรยายpmqa&km รร.เฮลแลนด์
00009 00098
6 ม.ค. 65 34.01 0.00 : 26.85 26.70 แนะแนวการเขียนรายงาน pmqa โดย ทีมผู้ตรวจฯ
00010 00103
11 ม.ค. 65 35.52 0.00 : 28.22 28.00 ppt จัดประชุม kick off NPD PMQA งป.65
00011 00119
27 ม.ค. 65 40.04 0.00 : 32.60 32.00 โครงการ 4.0 ชย.ทร.
00012 00138
15 ก.พ. 65 44.92 0.00 : 37.81 37.00 แผนพัฒนา PMQA ชย.ทร. งป.65
00013 00140
17 ก.พ. 65 45.41 0.00 : 38.36 38.00 บรรยาย ITA ม.1
00014 00145
22 ก.พ. 65 46.63 0.00 : 39.73 39.00 อนุมัติจัดบรรยาย ITA
00015 00147
24 ก.พ. 65 47.12 0.00 : 40.27 40.00 หนังสือตอบรับจาก สตง.
00016 00148
25 ก.พ. 65 47.36 0.00 : 40.55 40.50 บรรยาย ITA โดย สตง.
00017 00155
4 มี.ค. 65 49.03 0.00 : 42.47 42.20 แผนพัฒนา PMQA ชย.ทร. งป.65 หมวด 3
00018 00160
9 มี.ค. 65 50.22 0.00 : 43.84 43.00 ppt จัดประชุม kick off NPD PMQA งป.65 (22 มี.ค.65)
00019 00169
18 มี.ค. 65 52.33 0.00 : 46.30 46.00 สนับสนุนวิทยากรให้ นย.
00020 00170
19 มี.ค. 65 52.56 0.00 : 46.58 46.00 เอกสารอบรมการเขียนรายงาน PMQA แห่งชาติ
00021 00171
20 มี.ค. 65 52.79 0.00 : 46.85 46.50 ตัวชี้วัด NPD PMQA65 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
00022 00172
21 มี.ค. 65 53.03 0.00 : 47.12 47.10 หน้าปกรายงานPMQA ใหม่ 65
00023 00173
22 มี.ค. 65 53.26 0.00 : 47.40 47.30 สนับสนุนวิทยากรให้ รร.นร.
00024 00178
27 มี.ค. 65 54.43 0.00 : 48.77 48.00 รายงาน PMQA 65
00025 00179
28 มี.ค. 65 54.66 0.00 : 49.04 49.00 ตัวอย่าง PMQA นิวซีแลนด์
00026 00181
30 มี.ค. 65 55.13 0.00 : 49.59 49.30 หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงาน AR
00027 00182
31 มี.ค. 65 55.36 0.00 : 49.86 49.70 หลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 1
00028 00186
4 เม.ย. 65 56.23 0.00 : 50.96 50.00 ตัวชี้วัด งป.65
00029 00187
5 เม.ย. 65 56.44 0.00 : 51.23 51.00 ตัวชี้วัดล่าสุด
00030 00189
7 เม.ย. 65 56.87 0.00 : 51.78 51.50 สนับสนุนวิทยากรให้ ทรภ.๓
00031 00194
12 เม.ย. 65 57.93 0.00 : 53.15 53.00 รายงาน PMQA รวมทุกหมวด
00032 00198
16 เม.ย. 65 58.76 0.00 : 54.25 54.00 การเขียนรายงาน PMQA65 รวมหมวด
00033 00200
18 เม.ย. 65 59.18 0.00 : 54.79 54.50 รายงาน NPD PMQA 65 ฉบับสมบูรณ์ (1)
00034 00202
20 เม.ย. 65 59.59 0.00 : 55.34 55.20 รายรวมหมวด NPD PMQA65 สมบูรณ์(2)
00035 00203
21 เม.ย. 65 59.80 0.00 : 55.62 55.50 รายงาน PMQA รวมทุกหมวด สมบูรณ์3
00036 00207
25 เม.ย. 65 60.63 0.00 : 56.71 56.71 รายงาน PMQA รวมทุกหมวด สมบูรณ์4
00037 00208
26 เม.ย. 65 60.83 0.00 : 56.99 56.90 เตรียมส่งรายงาน PMQA ให้ สปช.ทร.
00038 00209
27 เม.ย. 65 61.04 0.00 : 57.26 57.10 ส่งรายงาน PMQA สปช.ทร. งป.65
00039 00211
29 เม.ย. 65 61.46 0.00 : 58.10 58.00 ส่งรายงาน PMQA สปช.ทร.
00040 00213
1 พ.ค. 65 61.87 0.00 : 58.36 58.30 ตัวอย่าง รร.นร
00041 00214
2 พ.ค. 65 62.08 0.00 : 58.63 58.50 ตัวอย่าง รร.นร(2)
00042 00217
5 พ.ค. 65 62.70 0.00 : 59.45 59.40 กิจกรรมสร้างความผูกพันกับ ชย.ทร
00043 00218
6 พ.ค. 65 62.91 0.00 : 59.73 59.70 แนวทางการตรวจ PMQA ของ สปช.ทร.
00044 00219
7 พ.ค. 65 63.11 0.00 : 60.00 60.00 เป้าหมายการจัดซื้อจ้าง ทร.
00045 00265
22 มิ.ย. 65 72.60 0.00 : 72.60 65.00 การตรวจรายงาน อพคบ.ทร.65
00046 00313
9 ส.ค. 65 80.52 0.00 : 85.75 84.00 จัดบรรยาย PMQA งป.65 วันที่ 24-26 ส.ค.65
00047 00316
12 ส.ค. 65 80.99 0.00 : 86.58 86.00 PPT.ภาพรายหมวด
00048 00317
13 ส.ค. 65 81.14 0.00 : 86.85 86.00 AR NPD PMQA65
00049 00330
26 ส.ค. 65 83.04 0.00 : 90.41 90.40 กราฟหมวด 7
00050 00331
27 ส.ค. 65 83.17 0.00 : 0.00 0.00 PMQAแบบฉบับย่อ
00051 00333
29 ส.ค. 65 83.44 0.00 : 0.00 0.00 บรรยาย PMQA ปรมน.ทร.
00052 00334
30 ส.ค. 65 83.57 0.00 : 0.00 0.00 บรรยาย ม.4 ให้ รร.นร.
00053 00335
31 ส.ค. 65 83.71 0.00 : 0.00 0.00 AR NPD PMQA66
00054 00336
1 ก.ย. 65 83.84 0.00 : 0.00 0.00 รายงาน NPD PMQA 66 ฉบับสมบูรณ์
00055 00337
2 ก.ย. 65 83.97 0.00 : 0.00 0.00 เสนอรายงาน AR PMQA66
00056 00338
3 ก.ย. 65 84.10 0.00 : 0.00 0.00 รายงานผล 4.0 แบบฟอร์ม 3
00057 00339
4 ก.ย. 65 84.24 0.00 : 0.00 0.00 แนวทางการตรวจ PMQA ของ อ.จิ๋ว
00058 00340
5 ก.ย. 65 84.37 0.00 : 0.00 0.00 เอกสารบรรยาย pmqa นขต.ทร.
SAYMBOL :   Check Point   Alert Point
 
 
 
 
 
 
 
:: MAIN DETAIL ::
การเขียนรายงาน PMQA งป.65

 

 
 
 
 
 
:: ชื่อเรื่อง-ชื่อแผนฯ ::
การเขียนรายงาน PMQA งป.65
 
 
 
 
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
การเขียนรายงาน PMQA งป.65
 
 
 
 
 
 
คณะทำงานบูรณาการ การจัดการความรู้สู่ระบบงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wic64@hotmail.com
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมระบบแจ้งเตือน รวม 00035 ครั้ง  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64