:: main Indicators ::
 
 
:: NPD INDICATORS ::
 
main Indicators
 
 
Group
Detail
Edit
Help

 

 

 

:: TIME LINE TARGET VALUE & SUCCESS VALUE ::

แสดงเวลา ค่าเป้าหมาย และ ค่าความสำเร็จ ปี งป. 2567

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผูกพันได้ (ณ ช่วงเวลาที่รายงาน)  

 

: ดูกราฟเส้น : : ดูกราฟแท่ง :

 

 

 

 


 
 
 
:: NPD INDICATORS LIST ::

 

 
 
 
      
ลำดับที่ ตัวชี้วัด ผู้ดำเนินการ
00001 1.4 ร้อยละของจำนวนงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผูกพันได้ (ณ ช่วงเวลาที่รายงาน) กผค.ชย.ทร. กพสด.ชย.ทร.
00002 1.5 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ(ผูกพัน)ตามแผนจัดซื้อจ้าง (ณ ช่วงเวลาที่รายงาน) กผค.ชย.ทร. กพสด.ชย.ทร.
00003 1.6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนจัดซื้อจ้าง (ณ ช่วงเวลาที่รายงาน) กผค.ชย.ทร.
00004 1.7 จำนวนงานก่อสร้างที่กันเงินไว้เหลื่อมปี (ณ ช่วงเวลาที่รายงาน) กผค.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร.
00005 1.8 ร้อยละของจำนวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเทียบกับงานที่หน่วยขอรับการสนับสนุน กงช.ชย.ทร.
00006 1.10 ร้อยละของการเบิกจ่ายงานกลยุทธ์ส่งกำลังตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์) ณ สิ้นไตรมาส 4 กผค.ชย.ทร.
00007 1.11 ร้อยละจำนวนยุทโธปกรณ์สำคัญสาย ชย.(เครื่องแปลงความถี่ รถทุ่นแรง)ที่พร้อมใช้งาน กผค.ชย.ทร.
00008 3.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทุกบริการของการให้บริการสาย ชย. กวก.ชย.ทร.
00009 3.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสาย ชย.จากแบบสอบถาม (CP.1) กพสด.ชย.ทร.
00010 3.3 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสาย ชย.จากแบบสอบถาม (CP.2) กอบ.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร.
00011 3.4 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสาย ชย.จากแบบสอบถาม (CP.3) กงช.ชย.ทร.
00012 3.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสาย ชย.จากแบบสอบถาม (CP.4) กงช.ชย.ทร.
00013 3.6 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสาย ชย.จากแบบสอบถาม (CP.5) กวก.ชย.ทร.
00014 3.7 จำนวนเรื่องร้องเรียนต่อการปฏิบัติงาน ชย.ทร. กพสด.ชย.ทร.
00015 4.1 ร้อยละความสำเร็จในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ (ปีละ 1 กิจกรรม) คณะทำงาน PMQA หมวด3
00016 4.2 ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ปีละ 1 กิจกรรม) คณะทำงาน PMQA หมวด3
00017 5.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ชย.ทร.ในระบบ HRMISS (Complecency) กพ.บก.ชย.ทร.
00018 5.2 ร้อยละจำนวนคนที่ตรวจสุขภาพแล้วไม่พบปัจจัยเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เทียบกับกำลังพลทั้งหมด กพ.บก.ชย.ทร.
00019 5.3 ร้อยละของกำลังพลที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน เทียบกับกำลังพลทั้งหมด กพ.บก.ชย.ทร.
00020 6.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลจากแบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ข้อ 1 2 3 4 และ 5 กพ.บก.ชย.ทร.
00021 6.2 จำนวนโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา กพ.บก.ชย.ทร.
00022 7.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลจากแบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ข้อ 14 15 และ 16 กพ.บก.ชย.ทร.
00023 8.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลจากแบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ข้อ 4 กพ.บก.ชย.ทร.
00024 8.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฝึก ศึกษา อบรมสัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากร กพ.บก.ชย.ทร.
00025 9.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลจากแบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ข้อ 6 - 13 กพ.บก.ชย.ทร.
00026 10.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลจากแบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร ข้อ 13 กพ.บก.ชย.ทร.
00027 11.1 จำนวนเรื่อง ที่หน่วยงานตรวจสอบ (สตง. สตน.ทร.) ตรวจสอบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ กผค.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. ผ.พระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.
00028 11.2 จำนวนกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ของ ชย.ทร. ที่ได้รับมีการทบทวน แก้ไข และประกาศใช้งานแล้ว กผค.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. ผ.พระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.
00029 12.1 จำนวบุคลากรที่กระทำผิดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม หรือถูกลงคำสั่งลงทัณฑ์ กพ.บก.ชย.ทร.
00030 13.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ ชย.ทร.สนับสนุนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กพ.บก.ชย.ทร.
00031 14.2 ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม กผค.ชย.ทร.
00032 14.3 ร้อยละของงบประมาณที่ต้องพับไป เทียบกับ งบประมาณภาพรวมทั้งหมด กผค.ชย.ทร.
00033 15.1 จำนวนงบประมาณที่กรมช่างโยธาทหารเรือได้ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี กผค.ชย.ทร.
00034 15.2 จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์ ของ ชย.ทร. ในแต่ละปี กวก.ชย.ทร.
00035 15.3 จำนวนผู้เข้าใช้ระบบงาน npdwork ของ ชย.ทร. สะสม กวก.ชย.ทร.
00036 16.1 คะแนน PMQA ของ ชย.ทร. จากการตรวจประเมินของ ทร. คณะทำงาน PMQA ชย.ทร.
00037 16.2 คะแนน KM ของ ชย.ทร. จาการตรวจประเมินของ ทร. คณะทำงาน KM ชย.ทร.
00038 16.3 จำนวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. คณะทำงาน KM ชย.ทร.
00039 16.4 จำนวนระบบสารสนเทศที่ ชย.ทร. พัฒนาเพิ่มขึ้น กวก.ชย.ทร.
00040 16.5 จำนวนโครงการจัดหาอุปกรณ์ (คุรภัณฑ์ตามแผนกลยุทธ์ส่งกำลัง) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน กผค.ชย.ทร.
00041 16.6 จำนวนโครงการพัฒนาระบบส่งกำลัง ระบบสนับสนุนพัสดุที่ได้รับการพัฒนา กผค.ชย.ทร.
00042 16.7 จำนวนโครงการพัฒนาระบบการก่อสร้างที่ได้รับการพัฒนา กผค.ชย.ทร.
00043 16.8 จำนวนโครงการพัฒนาระบบบริการงานช่างที่ได้รับการพัฒนา กงช.ชย.ทร.
00044 17.1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภาวะฉุกเฉิน กรณีต่าง ๆ ของ ชย.ทร. กผค.ชย.ทร.
00045 18.1 จำนวนงานงบลงทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (คุรภัณฑ์ตามแผนกลยุทธ์ส่งกำลัง) ที่ส่งมอบไม่ทันเวลา CP1 กพสด.ชย.ทร. กผค.ชย.ทร.
00046 18.2 จำนวนงานก่อสร้างตามสัญญาที่ต้องแก้ไขสัญญา CP2 กงช.ชย.ทร.
00047 18.3 จำนวนงานก่อสร้างตามสัญญาที่ต้องขยายเวลา CP2 กงช.ชย.ทร.
00048 18.4 ร้อยละจำนวนงานบริการงานช่าง(งานซ่อมและงานพิธี) ที่ไม่สามารถสนับสนุนได้ในปีงบประมาณนั้น CP3 CP4 กงช.ชย.ทร.
00049 18.5 จำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ ชย.ทร.จัดขึ้นแล้วไม่สามารถรับได้ CP5 กวก.ชย.ทร.
 
 
 
คณะทำงานบูรณาการ การจัดการความรู้สู่ระบบงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wic64@hotmail.com
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชม รวม 11755 ครั้ง  ตั้งแต่ 24 พ.ค. 64