:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ::

 

 
รายละเอียดประเมินผลจัดทำแบบและประมาณการ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทำแบบ/ประมาณการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
งาน
หน่วยเจ้าของาน
จนท.ประสานงานของหน่วย , โทร.
แบบหมายเลข 
ประเภทความเร่งด่วน ด่วนมาก ด่วน ปกติ
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   
2
ทันเวลา
ทันความต้องการใช้งาน(ทำแบบเสร็จทันเวลา)

(1 M)

(2 M)

(3 M)

(4 M)

(>5 M)
   
3
คุณภาพ
ความพึงพอใจในแบบรูป/ประมาณการ
   
4
การบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือ เห็นว่า ชย.ทร ควรปรับปรุงในเรื่องใด
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ / หน.แผนก / นายทหารแผนงาน/ ผู้อำนวยการกอง
ลงชื่อ

..............................................

นายทหารโครงการ
ลงชื่อ
..............................................
หน.แผนก
ลงชื่อ
..............................................
รองผู้อำนวยการกอง
ลงชื่อ
..............................................
ผู้อำนวยการกอง
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทำแบบ/ประมาณการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
1.
เมื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแบบ จัดทำแบบ/ประมารการแล้วเสร็จ ให้นำแบบฟอร์มนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานหรือผู้เสนอความต้องการของหน่วยงานนั้น พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน โดยอาจนำไปพร้อมกับใบเห็นชอบแบบ/ตำบลที่
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยควรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น
3.
ในระหว่างการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการของ ชย.ทร. จะต้องประสานหน่วยเจ้าของงานเพื่อทราบความต้องการ และชี้แจงความก้าวหน้าและอุปสรรคให้หน่วยเจ้าของงานได้รับทราบเป็นระยะ
4.
ให้เจ้าหน้าที่ของกองที่จัดทำแบบ นั้นๆ รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน เพื่อรายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือต่อไป
5.
ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.ของกองที่รับผิดชอบ เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
6.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน