:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ระบบงานสนับสนุนพัสดุ ชย.ทร. ::

 

 
รายละเอียดประเมินผลงานสนับสนุนพัสดุ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบงานสนับสนุนพัสดุ ชย.ทร.
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการงานสนับสนุนพัสดุสาย ชย. ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
งาน
กำหนดเวลาที่ต้องการพัสดุ
หน่วยเจ้าของาน
จนท.ประสานงานของหน่วย ,โทร.ฯ
ใบเบิกพัสดุเลขที่
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   
2
ทันเวลา
ทันตามความต้องการใช้งาน
   
3
คุณภาพ
คุณภาพของพัสดุ
   
4
การบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือ เห็นว่า ชย.ทร ควรปรับปรุงในเรื่องใด
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ กองการพัสดุ ชย.ทร.
ลงชื่อ

..............................................

เจ้าหน้าที่จัดหา
ลงชื่อ
..............................................
หน.พัสดุช่าง
ลงชื่อ
..............................................
หก.กพสด.ชย.ทร.
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
 
1.
เมื่องานแล้วเสร็จ ให้จนท.กพสด.ชย.ทร.ที่รับผิดชอบงานนั้น นำแบบฟอร์มนี้ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบของหน่วยเจ้าของงาน กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น
3.
เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเสร็จ ให้นำส่ง จนท.ชย.ทร. ที่รับผิดชอบ หรือส่งตามสายงานธุรการ ถึง ผอ.กองการพัสดุ
4.
หหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ ชย.ทร. โทร ...............
5.
นช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.ชย.ทร. เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
6.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
7.
ให้กองการพัสดุ ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน รายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป