:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ระบบบริหารงานพิธี ชย.ทร. ::

 

 
รายละเอียดประเมินผลบริหารงานพิธี ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบบริหารงานพิธี ชย.ทร.
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการงานพิธี ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
งาน
กำหนดจัดงาน
จนท.ประสานงานของหน่วย
ใบสั่งงานเลขที่
กองที่ปฏิบัติงาน กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. กงค.ชย.ทร.
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   
2
ทันเวลา
ทันความต้องการใช้งาน
   
3
คุณภาพ
ความพึงพอใจในคุณภาพของงาน
   
4
การบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
ลงชื่อ

..............................................

หน.งานพิธี
ลงชื่อ
..............................................
รอง ผอ.กงช.ชย.ทร.
ลงชื่อ
..............................................
ผอ.กงช.ชย.ทร.
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
 
1.
เมื่องานแล้วเสร็จ ให้จนท.กงช.ชย.ทร.ที่รับผิดชอบงานพิธีนั้น นำแบบฟอร์มนี้ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบของหน่วยเจ้าของงาน กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น
3.
เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเสร็จ ให้นำส่ง จนท.ชย.ทร. ที่รับผิดชอบ หรือส่งตามสายงานธุรการ ถึง ผอ.กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
4.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. โทร. 02 4754890
5.
ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.กงช.ชย.ทร. เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
6.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
7.
ให้กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน รายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป